Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, o cetate a ştiinţei şi culturii arădene, transilvane şi euro-regionale.

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Profesiunea de cadru didactic este deosebit de nobilă si complexa prin misiunea pe care o are de îndeplinit: instruirea, educarea şi formarea de personalităţi autonome, integrabile social, capabile dezînvăţare permanentă, cu capacităţi de gândire critică şi creativă, şi nu în ultimul rând, cu un profil civico-moral autentic. Pentru a veni in întâmpinarea acestor cerinţe, Universitatea de Vest „Vasile Goldis”din Arad a decis înfiinţarea D.P.P.D.-ului. În acest sens, scopul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic îl reprezintă formarea iniţială şi continuă a persoanelor interesate în cariera didactică.

Structura:

D.P.P.D. este condus de către un Consiliu profesoral alcătuit din directorul departamentului, şeful de catedră, secretarul ştiinţific, un cadru didactic şi un student. D.P.P.D. are in structura sa o singura catedra: Catedra de Psihologiea Educaţiei, Pedagogie şi Didactici Aplicate

Director departament: Prof. univ. dr. Teodor Pătrăuţă
Tel: 0742792355

griDespre departament:

Scopul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic (D.P.P.D.) îl reprezintă pregătirea studenţilor ca viitori profesori. În acest sens, se studiază următoarele discipline: psihologia educaţiei, pedagogia, didactica specialităţii, practică pedagogică şi o disciplină la alegere din următoarele: instruirea asistată de calculator, consiliere şi orientare, management clasei de elevi .

Începând cu anul universitar 2008/2009, D.P.P.Dul Universităţii noastre şi-a armonizat curricula universitară de formare iniţială în conformitate cu Ordinul M.Ed.C.T 4316/2008 privind programul de studii psihopedagogice în vederea certificării pentru profesia didactică prin D.P.P.D. Astfel, studenţii care se află în anul I de facultate vor parcurge un prim nivel de formare iniţială, iar în momentul în care vor obţine 30 ECTS vor primi un Atestat de absolvire al D.P.P.D. care le va conferi dreptul de a preda inclusiv în ciclul gimnazial. Finalizarea nivelului II cu alte 30 ECTS corespunzătoare le va da dreptul absolvenţilor să obţină Certificatul de competenţă didactică, ei putând preda la orice nivel de şcolarizare. Studenţii Universităţii „Vasile Goldiş” din Arad au astfel posibilitatea ca simultan cu pregătirea lor ca specialişti (medici, ingineri, economişti etc.) să se formeze şi ca profesori. Un astfel de student se pregăteşte practic în două domenii complementare şi ca specialist într-un anume domeniu şi ca profesor (menţionăm că la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic sunt înscrişi peste 350 de studenţi).

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic se ocupă nu numai de formarea iniţială a studenţilor sau a personalului necalificat care lucrează în învăţământ, ci şi de formarea continuă a cadrelor didactice. Începând cu anul universitar 2008 / 2009, D.P.P.D. va organizeaza cursuri de pregătire adresate profesorilor interesaţi să participe la concursul de titularizare pentru ocuparea posturilor didactice din învăţământul preuniversitar.

Faptul că Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic atrage studenţi şi profesori de la diferite facultăţi şi specialităţi de vârste diferite şi care cunosc în profunzime problemele învăţământului explică potenţialul pe care le are această instituţie de a întări legăturile dintre facultăţi, asigurând Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” Arad o coeziune sporită, amplifică legăturile cu alte instituţii de învăţământ din judeţ şi zona învecinată, transformând universitatea noastră într-un veritabil centru de educaţie, de cultură. Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic s-a dovedit, de asemenea activ, în intensificarea legăturilor în plan educativ şi ştiinţific cu instituţii similare din străinătate, având şansa de a deveni un factor important de integrare a ţării noastre în Uniunea Europeană.

O garanţie a faptului că Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic îşi poate îndeplini onorabil multiplele atribuţii o constituie calitatea staff-ului său reprezentată de pregătirea ştiinţifică a celor 7 cadre didactice, toate având titlul ştiinţific de doctor în ştiinţe. Menţionăm în acest context, că numai în ultimii patru ani cadrele didactice au publicat peste 35 cărţi şi peste100 studii de specialitate. Cadrele didactice ale Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic participă la derularea a unor proiectede cercetare. D.P.P.D. a organizat sesiuni de comunicări ştiinţifice, conferinţe.

În cadrul D.P.P.D. funcţionează Centrul de consiliere psihopedagogica PLUSEGO, organism care îşi propune abordarea unor subiecte din domeniul ştiinţelor educaţiei (psihologia educaţiei, pedagogie, didactici aplicate, consiliere si orientare etc.).

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC (D.P.P.D.)

 • Adresă: Str. Cocorilor, nr 57
 • Tel./Fax: 0257254108
 • E-mail: dppd@uvvg.ro

Metodologie D.P.P.D.
Metodologia Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic
Regulament D.P.P.D.
Regulament de organizare si functionare a Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic –D.P.P.D.
Ghid admitere 2016-2017
Ghid admitere 2016-2017

Cercetare științifică

Anul universitar 2008 – 2009

Activitatea de cercetare este orientată spre domeniile cele mai actuale ale psihologiei educaţiei, pedagogiei, psihopedagogiei speciale, didacticilor speciale, psihologiei interculturale, psihologiei sociale, managementului educaţional etc.

Rezultatele studiilor şi cercetărilor întreprinse atât individual, cât şi în echipă, sunt publicate în revista Studii de Ştiinţă şi cultură editată de Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad.

Planul de cercetare al DPPD este realizat pe o perioadă de 4 ani.[/fusion_text]

griStrategia pe termen mediu şi lung a cercetării ştiinţifice

Strategia de cercetare ştiinţifică pe termen mediu şi lung a Departamentului Pentru Pregătirea Personalului Didactic are în vedere atingerea următoarelor obiective:

 • Integrarea în spaţiul european al cercetării ştiinţifice, prin implicarea în proiecte de cercetare finanţate de Uniunea Europeană şi extinderea parteneriatelor academice cu instituţii prestigioase de învăţământ superior din spaţiul euro – atlantic.
 • Dezvoltarea cercetării inter şi multidisciplinare, având în vedere obiectivele Centrului de Consiliere psihopedagogică PLUSEGO, prin elaborarea unor proiecte interdisciplinare, antrenând atât cadrele didactice proprii cât şi ale altor facultăţi. Ne propunem acreditarea acestui Centru de către CNCSIS.
 • Realizarea unor reviste academice de înaltă ţinută ştiinţifică, care să fie indexate în baze de date internaţionale (ISI): „Îndrumări metodice”.
 • Promovarea şi aplicarea unei noi concepţii manageriale privind cercetarea ştiinţifică, centrată pe obiective realiste, măsurabile şi cuantificabile, precum şi pe priorităţile de cercetare ale Uniunii Europene.
 • Crearea unui sistem eficient de evaluare şi apreciere a activităţii de cercetare ştiinţifică a fiecărui cadru didactic, în conformitate cu grila europeană. Prezentarea unui raport al cercetării ştiinţifice realizate în cadrul Departamentului la finele fiecărui semestru.
 • Tematica de cercetare va fi orientată spre domeniile de vârf ale cunoaşterii pe plan mondial, fiind vizată atât aplicabilitatea imediată, componenta financiară, cât şi valorificarea posibilităţilor de instruire a studenţilor şi masteranzilor de la facultăţile universităţii, având în vedere problematica DPPD.
 • Publicarea de articole şi studii în reviste internaţionale cotate ISI de către cadrele didactice titulare ale Facultăţii, în număr de cel puţin 2 pe an şi un număr de cel puţin 12 studii cotate B sau B+.
 • Popularizarea rezultatelor cercetării ştiinţifice a Departamentului Pentru Pregătirea Personalului Didactic prin intermediul postului Goldiş TV.

griStrategia pe termen scurt a cercetării ştiinţifice:

 • Realizarea unor proiecte de cercetare şi participarea la competiţiile ştiinţifice lansate de CNCSIS şi Academia Română – cel puţin 2 proiecte, pentru anul universitar 2008 – 2009.
 • Publicarea de către fiecare cadru didactic titular a cel puţin unui studiu în reviste acreditate CNCSIS.
 • Editarea de cursuri şi suporturi de cursuri, pentru studenţii înscrişi la D.P.P.D, care să ofere direcţii de cercetare ştiinţifică de actualitate în sfera cercetării academice europene (cel puţin 2 pentru anul universitar 2008-2009).
 • Realizarea unor conferinţe ştiinţifice, în sfera psihopedagogiei cu participare naţională şi internaţională.
Cărţi de referinţă publicate la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic:
 • manuale universitare –Patrauta, T., (2007)- Didactica predării matematicii pentru invăţământul preşcolar şi primar, University Press „Vasile Goldiş” Arad
 • Patrauta, T., (2008)- Didacticometria, EDP Bucureşti
 • Patrauta, T., (2005)- Jocul didactic matematic pentru elevii din ciclul primar, Editura Art Press, Timişoara
 • Îndrumări metodice nr. 7, editat de D.P.P.D în 2004, University Press, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad, 17-19 mai 2002
 • Patrauta, T., (2004)- “Un studiu needitat al lui Victor Ţârcovnicu, Metodologia predării aritmeticii în şcoala Transilvăneană, îndrumări metodice
 • Patrauta, T., (2008)- Teoria si metodologia instruirii si evaluarii, curs pentru studenti, Ed. Promun, Arad etc.
 • Roman, R., 2005, În Studia Universitrară, “Text şi subtext în discursul filosofic contemporan”UVVG.
 • Roman, R., 2006- În revista Ştiinţă şi Cutură, nr.2., articolul „Limbajul ca povestire şi fabulă. Lumea referinţei şi autoreferinţei. Subtextul omului contemporan.”
 • Macarie, S., 2007, „Familia reconstituită”, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 212 pag. Etc.

Director D. P.P.D,
Conf. univ. dr. Teodor Pătrăuţă

Obținere grade didactice
Anunt grad didactic – feb. 2017
Obținere grade didactice
Programul desfăşurării examenului pentru obţinerea gradului didactic II în învăţământul preuniversitar august 2017