UNIVERSITATEA DE VEST „VASILE GOLDIS” DIN ARAD  anunta scoaterea la concurs a urmatoarelor posturi:

  1. Director general administrativ
  2. Director economic
  3. Director economic adjunct

1.Condiţii minime pentru participare la concurs:

– are cetățenia romana si domiciliul in Romania ;

– are vârsta minima de 18 ani reglementata de prevederile legale ;

– are capacitate deplina de exercițiu;

– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestata pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

– să prezinte garanțiile morale necesare exercitării atribuțiilor avute în vedere ( să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni; să nu fi fost concediat din motive imputabile salariatului în ultimii 5 ani) .

– îndeplinește condițiile de studii si, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

Informatii privind condiţiile specifice pentru participare concurs, acte necesare inscriere, bibliografie precum si alte informatii privind concursul se pot obtine de la Birou Resurse umane, situat in Arad, Bd. Revolutiei nr. 94-96 sau prin e-mail la adresa: salarizare@uvvg.ro

Dosarele se pot depune in mun. Arad, Bld. Revolutiei, nr. 94-96, Biroul Resurse umane incepand cu data de 30.10.2020 pana la data de 05.11.2020.