FACULTATEA DE

MEDICINĂ DENTARĂ

Facultatea de Medicină Dentară din cadrul U.V.V.G. Arad a luat fiinţă în anul 1991 şi se integrează armonios in structura Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” Arad, ale cărei facultăţi au cu preponderenţă profil umanist. Ideea înfiinţării Facultăţii de Stomatologie a fost determinată atât de vechile tradiţii cultural-ştiinţifice ale urbei noastre, cât şi de existenţa, încă din anul 1956, a unei puternice Şcoli Postliceale de Tehnică Dentară, care a dat ţării generaţii de specialişti valoroşi. În cadrul acestei şcoli, s-a dezvoltat o puternică bază materială şi s-a format un valoros colectiv didactic.

Un alt factor care a determinat înfiinţarea acestei specializări este baza materială stomatologică deosebită a municipiului Arad, reprezentată de două clinici stomatologice, între care Clinica Universitară nr. 1 din Campusul UVVG, cu un număr de 25 unituri dentare şi Clinica Universitară nr 2 „Aurel Vlaicu”, care la aceasta ora este una dintre cele mai moderne şi bine echipate din judeţ, având 13 cabinete de specialitate cu 23 unităţi de lucru.

In prezent, dupa 27 de ani de la infiintare, ne mandrim cu dovada unei continuitati remarcabile a traditiei mostenite, care prin mentinerea si dezvoltarea unui invatamant de calitate a determinat decisiv formarea de specialiști în domeniul stomatologic. Această tradiţie trebuie continuată şi dezvoltată în contextul provocărilor şi dinamicii societăţii de astăzi.

Facultatea noastră trebuie să se mentină ca o baza instituţionala importanta a Universității de Vest ”Vasile Goldiș” din Arad, sa promoveze o poziție consecventă în sistemul de sănătate din România, sa mentina cultura organizaţională a facultăţii, preţuirea reciprocă dintre studenţi şi profesori, să favorizeze în continuare competiţia şi colegialitatea, afirmarea individualităţii şi cooperarea.

Membrii prezentei echipe manageriale, urmaresc CONTINUITATE, PERFORMANŢĂ ŞI COMPETITIVITATE prin definirea ca un promotor activ în realizarea obiectivelor și criteriilor academice pe linia dezvoltarii programelor existente în conformitate cu spiritul Bologna, astfel incat să ridicam calitatea și să perfecționam mecanismele de formare profesională care au la bază cunoașterea și realitatea nevoilor de îngrijiri in scopul asigurarii sănătăţii publice şi a individului cu respectarea prevederilor Codului deontologic al medicului dentist.

Principalele direcţii de dezvoltare şi a scopurilor de perspectivă instituţională în vederea realizării prioritatilor fundamentale ale Facultatii de Medicina Dentara sunt stabilite prin prisma modernizarii procesului de învăţământ şi asigurarii calităţii educaţiei, în concordanţă cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi bunele practici naţionale şi internaţionale. Aceste aspecte presupun un accent de continuitate pe:

 • Asigurarea calităţii educaţiei, în concordanţă cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi bunele practici naţionale şi internaţionale.
 • Managementul cercetarii. Creşterea performanţei în activitatea de cercetare, dezvoltare inovare, dezvoltarea colaborării cu mediul antreprenorial. Colaborari internationale.
 • Politica de resurse umane care sa asigure prin raportare la prezent plierea pe standardele ARACIS.
 • Un bun parteneriat cu studenţii şi a îmbunătăţirea serviciilor oferite acestora.
 • Promovarea unui management performant şi asigurarea transparenţei decizionale.
 • Premise de viitor.
 • Asigurarea calitatii in desfasurarea activitatii programelor de studii şi activităţilor educaţionale

Necesitatea dedicarii cu intreaga norma este realizata de cadrele didactice din cadrul Facultatii de Medicina Dentara care urmaresc sa asigure demersuri susţinute pentru formarea şi consolidarea celui mai înalt nivel posibil de performanţă al studenţilor şi viitorilor absolvenţi, prin dobandirea de catre acestia a următoarelor tipuri de competenţe:competenţe profesionale ca ansamblu unitar şi dinamic de: cunoştinţe, abilităţi si competenţe transversale.

IN ACELASI TIMP, ASA CU REIESE SI DIN PROGRAMUL MANAGERIAL AL RECTORULUI, DEPUNEM DILIGENTELE NECESARE PENTRU A IMPUNE:

 • angajarea în continuare a facultății noastre în direcția unui învățământ de calitate, centrat pe student, pe rezultatele învățării, precum și pe nevoile reale ale beneficiarilor procesului didactic;
 • asigurarea continuitatii in aplicarea criteriilor de excelență în pregătirea profesională a cadrelor didactice;
 • atingerea criteriilor, standardelor și indicatorilor de performanță prevazuti in Metodologia ARACIS.
 • Asigurarea aplicabilitatii principiilor care guverneaza tutoriatul/mentoratul si voluntariatul.
 • adaptarea continua la mijloace moderne de predare și evaluare, modernizarea procesului efectiv de predare-învățare si facilitarea accesului cadrelor didactice la acumularea cunostintelor unor limbi străine de circulație internațională.
 • continuitate și remodelări în planurile ciclurilor;
 • revederea și reactualizarea anuală a ansamblului curricular;
 • realizarea accesului extins la sursele de informare și cunoaștere atât pentru cadrele didactice cât și pentru studenți; pe această linie, trebuie asigurat cadrelor didactice accesul liber la baze de date științifice internaționale online, la programe privind publicații de referință în literatura juridică mondială (Programul Springer Link, CEEOL, etc.).
 • asigurarea de stagii de documentare și studiu în străinătate ale cadrelor didactice.
 • organizarea și acreditarea unor programe de masterat în parteneriat cu universități străine (joint master). În acest sens candidatul la funcția de decan poate negocia direct cu universitățile importante din Europa unde a avut calitatea de profesor invitat sau cu care a colaborat.
 • așa cum se prevede în Planul managerial al Rectorului, reactualizarea ansamblului curricular și înnoirea permanentă a ofertei didactice prin valorizarea rezultatelor celor mai recente studii și cercetări, asigurarea compatibilității cu curriculele academice ale instituțiilor de învățământ superior juridic.
 • promovarea dinamică a oferte didactice prin site-ul facultății, ziare de mare circulație, aviziere, newsletter, etc.
 • promovarea de cursuri cu caracter inderdisciplinar.
 • dezvoltarea și perfecționarea cursurilor în sistem de trunchi comun.
 • punerea la dispoziția studenților a instrumentelor necesare studiului: cursuri, suport de curs, fișa disciplinei, planul cursului
  • buna colaborare cu Bibioteca Facultății, achiziționarea de cursuri, tratate, reviste de specialitate de prestigiu din țară și din străinătate.
 • generalizarea practicii de evaluare a cadrelor didactice de către studenți pe bază de formulare-tip sau online. Actualizarea grilei de autoevaluare a cadrelor didactice.
  • atribuire transparentă a burselor de studiu și acordarea de burse de performanță pentru studenții merituoși.
 • implementarea măsurilor privind managementul calității prin intermediul Comisiei pentru asigurarea calității din cadrul Facultății de Medicina Dentara;

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis