FACULTATEA DE

ȘTIINȚE ECONOMICE
INFORMATICĂ ȘI
INGINERIE

PROGRAM DE STUDII:

LICENȚĂ

GEOGRAFIA TURISMULUI – IF

DURATA

3 ANI

NR. CREDITE

180

LOCAȚIE
Baia Mare

LIMBA DE PREDARE

ROMÂNĂ

DOMENIUL DE STUDII

GEOGRAFIE

GEOGRAFIA TURISMULUI

Programul de studii de licență Geografia Turismului dă posibilitatea aprofundării unor domenii de avangardă în geografie, legate direct de cunoașterea științifică a fenomenului turistic, inclusiv în vederea dezvoltării durabile. Acest program contribuie atât la valorificarea potențialului turistic, cât și la precizarea posibilităților de exploatare rațională a acestuia, în vederea dezvoltării durabile și a integrării europene.

Obiectivul general al programului constă în formarea de resurse umane înalt calificate în domeniu, prin însușirea cunoștințelor complexe de geografie cu aplicații în Geografia Turismului și a perspectivelor acesteia atât la nivel național cât și internațional. De asemenea, specializarea își propune să faciliteze însușirea de metode, deprinderi și capacități care să le permită absolvenților să de vină specialiști în geografia turismului, care să acopere necesarul de resurse umane de specialitate necesare pe piața muncii.

COMPETENȚE

Competențe profesionale

 • C1. Definirea şi descrierea principalelor noţiuni, legităţi, procese şi fenomene geografice, explicarea genezei şi evoluţiei lor, evaluarea consecinţelor pe care le au asupra sistemelor geografice naturale si antropice.
 • C2. Identificarea şi analiza potenţialului geografic în scop turistic
 • C3. Prelucrarea datelor obtinute in cadrul unor cercetari teoretice şi analiza rezultatelor.
 • C4. Folosirea TIC pentru prelucrarea informatiilor si analiza lor.
 • C5. Argumentarea soluţiilor pe baza coroborării informaţiilor din diferite surse, cu caracter didactic, ştiinţific şi de popularizare din domeniul geografiei
 • C6. Aplicarea principiilor multi si interdisciplinaritatii in abordarea domeniului geografiei

Competențe transversale

 • CT1 Aplicarea strategiilor de muncă eficientă şi responsabilă, pe baza principiilor, normelor şi a valorilor codului de etică profesională.
 • CT2 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară, atitudine etică faţă de grup, respect faţă de diversitate şi multiculturalitate; acceptarea diversităţii de opinie
 • CT3 Autoevaluarea nevoii de formare profesională continuă în scopul inserţiei şi adaptabilităţii la cerinţele pieţii muncii

OBIECTIVE SPECIFICE

 • formarea resursei umane înalt calificate, cu pregătire teoretică și practică transdisciplinară, capabile să abordeze problematici sistemice, complexe în domeniul Geografiei Turismului;
 • dezvoltarea capacității de cercetare în domeniul Geografiei Turismului, care să definească eforturile materiale, umane și financiare și să promoveze turismul, în acord cu tendințele manifestate la nivel european și mondial prin posibilitatea de exploatare rațională a acestuia, în vederea dezvoltării durabile și a integrării europene;
 • asigurarea condițiilor pentru exprimarea potențialului științific al cadrelor universitare, cercetărilor și studenților prin continuarea și dezvoltarea procesului de integrare a programelor de cercetare în rețeaua științifică internațională;
 • extinderea serviciilor acordate diferitelor unități economice turistice prin transferul de tehnologii obținute în urma brevetelor naționale și internaționale, către mediul economic.
VEZI PDF

Plan învăţământ specializare Geografia Turismului 2016-2019

VEZI PDF

Plan învăţământ specializare Geografia Turismului 2017-2020

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis