FACULTATEA DE

ȘTIINȚE SOCIO- UMANE
ȘI EDUCAȚIE FIZICĂ
ȘI SPORT

NIVEL DE STUDII:

LICENȚĂ

LIMBA ȘI LITERATURA CHINEZĂ
– LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ

DURATA

3 ANI

NR. CREDITE

180

LOCAȚIE
Arad, Str. Liviu Rebreanu nr. 86, 310414

LIMBA DE PREDARE:

ROMÂNĂ

DOMENIUL DE STUDII
LIMBA ȘI LITERATURA CHINEZĂ
– LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ

LIMBA ȘI LITERATURA CHINEZĂ
– LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ

Programul urmărește dezvoltarea intelectuală, a gândirii critice și a competențelor practice de comunicare eficientă în limba chineză și limba engleză, cunoașterea principalelor curente culturale și literare și operelor semnificative din literatrura chineză și engleză precum și a interferențelor acestora cu alte spații culturale dar, în egală măsură, dezvoltarea capacității de adaptare la situații specifice de comunicare precum și la stiluri, registre și moduri de comunicare spontane variate.
Specializarea Limba și Literatura Chineză-Limba și Literatura Engleză are misiunea de a asigura dezvoltarea maximală a competențelor de comunicare în limbile chineză și engleză, în vederea obținerii unei înalte calificări profesionale, care să ducă la promovarea examenului de licență și continuarea studiilor masterale. Pe aceste considerente, programul de studii Limba și Literatura Chineză-Limba și Literatura Engleză, oferă o vastă gamă de cursuri obligatorii și opționale, atât pentru disciplinele fundamentale cât și pentru cele de specialitate.

OCUPAŢII POSIBILE

 • traducător (studii superioare) -264306
 • interpret relații diplomatice264303
 • profesor în învăţământul liceal, postliceal 233001
 • profesor în învățământ gimnazial 233002
 • filolog – 264302
 • referent literar – 264304
 • secretar literar – 264305
 • translator – 264307
 • revizor lingvist – 264309
 • terminolog – 264310
 • translator emisie – 264311
 • cercetător în lingvistică – 264312
 • cercetător în filologie – 264314
 • asistent de cercetare în filologie – 264315
 • referent relații externe – 242215

COMPETENȚE

a) Competențe profesionale

– Competența comunicativă interculturală de înalt profesionalism.

 • dezvoltarea competenței comunicative interculturale în cazul absolventului “vorbitor intercultural”;
 • dezvoltarea intelectuală, a gândirii critice şi a competenţelor practice de comunicare eficientă în limba chineză, în limba română şi în limba străină;
 • cunoaşterea principalelor curente culturale și literare, a operelor semnificative din literatura chineză şi a interferenţelor acestora cu alte spaţii culturale;
 • dezvoltarea capacităţii de adecvare la situaţii specifice de comunicare, la moduri şi stiluri de comunicare variate;
 • identificarea de informații cheie din texte autentice;
 • aprofundarea cunoștințelor privind elementele gramaticale; elemente de traducere, structuri gramaticale;
 • recunoașterea organizării logice a unui paragraf / text informativ din domeniul specializării;
 • relatarea conținutului unui film/ al unui documentar de specialitate, pe baza unui plan de idei dat;
 • relatarea sub formă de raport a desfășurării unei activități de grup / proiect individual/ activități cotidiene etc.;
 • redactarea de scrisori de răspuns în care sunt exprimate opinii/ judecăți legate de activitatea tinerilor;
 • exprimarea de opinii despre activitățile tinerilor / specialiștilor;
 • traducerea în și din limba română a unor texte din domenii de interes ;
 • redarea către o terță persoană a conținutului esențial al unei conversații
 • abilităţi de comunicare în limba străină, exprimare fluentă în limba străină;
 • proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare);
 • discuţii şi comentarii asupra subiectelor studiate.

b) Competențe transversale:

 •  utilizarea componentelor domeniului limbă şi literatură în deplină concordanţă cu etica profesională;
 • relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice;
 • organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de formare prin activităţi de informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la programe instituţionale de dezvoltare personală şi profesională;
 • manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific/ cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice/ promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice/ valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice/ implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice/ angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane/ instituţii cu responsabilităţi similare/ participarea la propria dezvoltare profesională);
 • proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare).

În vederea îndeplinirii misiunii sale Universitatea de Vest ,,Vasile Goldiș”, Facultatea de Stiinte Socio-Umane, Departamentul de Limbi Moderne Aplicate și noua specializare Limba și Literatura Chineză-Limba și Literatura Engleză,  şi-au stabilit următoarele obiective, în calitate de unități educaționale axate pe educaţie și cercetare științifică, cu un stil de învățământ centrat pe student şi cercetare orientată pe valorificarea valenţelor individuale şi de grup :

 • obiectivul principal al noului profil pentru care se solicită autorizarea este acela de formare a specialiștilor sinologi și angliști experți în limba chineză, a istoriei intelectuale a Chinei de la primele dinastii la modernitate, a limbii,culturii și literaturii britanice și americane dar și a paradigmelor de gândire, fenomenelor lingvistice ale limbii chineze și engleze.
 • obiectivul asigurarii cunoştinţelor din domeniul studiului limbilor chineza si engleza si a literaturilor aferente spatiului cultural respectiv, care să permită abordări in concordanta cu  specializarile, să asigure înţelegerea, utilizarea şi crearea de cunoştinţe noi, generale sau specifice domeniului de studii şi specializărilor;
 • obiectivul  asigurarii cunoştinţelor fundamentale specifice în domeniile de studiu si activitate
 • obiectivul  principiilor moderne cu aplicatie in sfera de activitate a fiecaruia dintre domeniile respective;
 • obiectivul familiarizarii cu cele mai recente dezvoltări ale cunoaşterii şi ale aplicaţiilor profesionale din domeniile de studii si activitate, precum şi înţelegerea şi aplicarea principiilor şi metodelor moderne specifice acestor domenii;
 • obiectivul asigurarii cunoştinţelor din domenii conexe;
 • obiectivul asigurarii capacităţii de comunicare eficientă, plurilingva, orală şi scrisă, pe subiecte din domeniile de studiu si activitate şi din specializare;
 • obiectivul practicarii unor metode şi mijloace de predare-învăţare moderne, bazate pe implementarea în activitatea didactică a tehnologiei e-learning la toate programele de studii universitare şi programele de studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă şi la toate formele de învăţământ;
 • obiectivul crearii unei culturi academice bazată pe democraţie, transdisciplinaritate, deschidere spre nou şi spre exterior, care să contribuie la eforturile comunității de ridicare a nivelului de cultură și civilizație a poporului român;
 • obiectivul furnizarii către comunitate a unor specialiști cu înaltă ținută profesională, morală și civică; recunoaşterea calităţii serviciilor educaţionale oferite pe plan local şi regional;
 • obiectivul organizarii de sesiuni ştiinţifice studențești pe anumite teme date;
 • obiectivul incurajarii activități interactive între studenţi;
 • obiectivul de participare la conferinţe şi sesiuni de comunicări științifice studențești pe profilul specializării;
 • obiectivul de initiere de schimburi culturale cu diverse instituții educaționale cu specializări similare.
SPECIALISTII LIMBA CHINEZA AI DEPARTAMENTULUI PENTRU 2018
PROF.
Hu
QIN
PROF.
Vidia
MEREANU
LECT.
Zhang
NA
LECT.
Guan
HUI

dir. departament

PROF.
Vanda
STAN
VEZI PDF

Plan învăţământ specializarea Limba si Literatura Chineză – Limba și Literatura Engleză 2016-2019

VEZI PDF

Plan învăţământ specializarea Limba si Literatura Chineză – Limba și Literatura Engleză 2017-2020

VEZI PDF

Plan învăţământ specializarea Limba si Literatura Chineză – Limba și Literatura Engleză 2018-2021

Prezentarea activităților UVVG pe linia chineză

VEZI PDF

ACTIVITATI ALE UVVG PE LINIA CHINEZA

VEZI CLASAMENT

Locul 1 la atragerea de fonduri Erasmus+ cu China

VEZI ARTICOLE

Articole aparute in presa despre relatiile UVVG – China

VEZI PDF

Brosura de prezentarea Universitatii de Vest “Vasile Goldis” din Arad – in limba chineza

VIZUALIZEAZĂ
VIZUALIZEAZĂ
VIZUALIZEAZĂ
VIZUALIZEAZĂ
VIZUALIZEAZĂ

Activitati cultura chineza Clasa Confucius

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis