Admitere Scoala doctorala Biologie

VEZI PDF

Regulament admitere doctorat 2021

VEZI PDF

Hotărârea 8/02.02.2021 metodologie admitere studii universitare de doctorat 2021-2022

Conducător doctorat Numărul de locuri disponibile Tematica si bibliografia
Prof.univ.dr. Daniela Bratosin 2 Tematica si bibliografia
Prof.univ.dr. Anca Hermenean 3 Tematica si bibliografia
Prof.univ.dr. Istvan Krizbai 2 Tematica si bibliografia
Prof.univ.dr. Imola Wilhelm 2 Tematica si bibliografia

 

Calendarul admiterii la studii universitare de doctorat – Sesiunea Septembrie 2021

28 iunie-30 iulie 2021 – înscrierea candidaților din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană

30 august – 17 septembrie 2021 – înscrierea candidaților români și a candidaților din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană

1, 8 şi 15 septembrie 2021 – examen competenţă lingvistică

20 septembrie 2021 – evaluarea dosarelor depuse de candidați

22 septembrie 2021– examen de specialitate

23 septembrie 2021 – afișarea rezultatelor și formularea contestațiilor

24 septembrie 2021 – soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor

 

Condiții de participare la admitere doctorat

 • Candidatul trebuie să deţină diplomă de master sau echivalenta acesteia, din tară si din străinătate, conform art. 153 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, excepţie făcând absolvenţii facultăţilor de medicină cu durata studiilor de licenţă de 6 ani şi care totalizează 360 de credite transferabile.
 • Înscrierea la concurs nu este condiţionată de domeniul în care candidatul a obţinut diplomele de nivel licenţă şi de nivel master şi nici de cetăţenie, cu condiţia respectării prevederilor legale în vigoare referitoare la echivalarea studiilor.
 • Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene au acces la studiile universitare de doctorat în aceleaşi condiţii cu cele prevăzute de actele normative pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele (taxa pentru concursul de admitere, taxa de studiu, taxa de susţinere a tezei de doctorat).
 • Cetăţenii străini din ţări care nu aparţin UE trebuie să se conformeze Normelor Metodologice transmise anual de către Ministrul Educatiei şi Metodologiei privind primirea la studii și școlarizarea cetățenilor din state terţe Uniunii Europene în cadrul Universității de Vest ”Vasile Goldiș” din Arad începând cu anul universitar 2021 – 2022.
 • Candidatul trebuie să totalizeze, pe ciclurile de licenţă şi de masterat ale învaţământului universitar, minimum 300 de credite transferabile europene (ECTS), pentru domeniul fundamental Ştiinţe ale Naturii, iar pentru domeniul fundamental Ştiinţe Medicale 360 de credite;
 • Candidatul trebuie să aibă media minimă 8,00 la examenul de licenţă şi o medie minimă de 8,00 la examenul de disertaţie (Diploma de Master) sau echivalent dacă sistemul de învăţământ de unde provine are alt sistem de notare.
 • Candidatul are obligația să prezinte chitanţa de achitare a taxei de admitere la IOSUD, stabilită de Consiliul de administraţie al UVVG pentru anul universitar respectiv, al cărei cuantum este publicat pe site-ul universităţii înainte de înscriere.
 • Candidatul are obligația să prezinte o declarație pe propria răspundere că nu a avut abateri disciplinare pe parcursul anilor de studiu care au fost sancționate de Comisia de Etică a universității.
 • Medicii rezidenţi au dreptul de a se înscrie în perioada rezidenţiatului într-un program de doctorat şi de a avea astfel simultan statutul de asistent de cercetare sau asistent universitar pe perioadă determinată, fiind retribuiţi pentru ambele activităţi, conform legii.

Înscrierea la concurs

Candidatul consultă lista „Distribuţia pe Școli doctorale şi conducători de doctorat a locurilor pentru concursul de admitere la doctorat” afişate la avizierul IOSUD (Campus Universitar Vasile Goldis, Str. Liviu Rebreanu nr. 86, Arad), cât şi pe site-ul de Internet al universității.

Se achită de către candidat taxa pentru concursul de admitere la doctorat 2021.

Taxa de admitere este de 250 lei pentru candidaţii români.

Taxa de prelucrare dosar pentru candidaţii străini este de 1200 lei.

Taxa se poate achita:

– la casieria Universităţii, BdulRevolutiei 94-96, Arad;

– prin ordin de plată, în contul de EUR: RO49BITRAR1EUR035032CC01, deschis la Banca VENETO, Sucursala Arad; în contul de RON: RO74RNCB0015028152520001, deschis la BCR Sucursala Arad;

Pe chitanţă se va preciza numele candidatului, precum şi menţiunea „Taxă înscriere concurs doctorat, Universitatea de Vest ”Vasile Goldiș” din Arad, Școala Doctorală de ……………..”. Chitanţa se va ataşa dosarului de înscriere ce se depune la IOSUD-UVVG: Campus Universitar ”Vasile Goldiș”, Str. Liviu Rebreanu, nr. 86, Arad.

Dosarul de înscriere la concursul de admitere va conține:

 1. fișă de înscriere în care se va opta pentru conducătorul de doctorat, forma de învățământ/finanțare: cu frecvență cu bursa/taxă sau frecvență redusă cu taxă (Atenție! Consultați cu atenție modelele de contract de studii pentru care optați, deoarece conțin în mod diferit obligații privitoare la frecvență).
 2. diploma de licenţă (original + copie care se va certifica de conformitate de către personalul secretariatului) și foaie matricolă sau supliment la diplomă (original + copie care se va certifica de conformitate de către personalul secretariatului); absolvenţii care au promovat examenul de licenţă în anul 2021 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de licenţă, adeverinţă în care se menţionează media obţinută la licenţă şi mediile obţinute în anii de studiu, precum și numărul total de credite acumulat pe parcursul studiilor;
 3. diploma de master (original + copie care se va certifica de conformitate de către personalul secretariatului) și foaie matricolă sau supliment la diplomă (original + copie care se va certifica de conformitate de către personalul secretariatului); absolvenţii care au promovat examenul de disertaţie în anul 2021 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de master, adeverinţă în care se menţionează nota obţinută la disertaţie şi mediile obţinute în anii de studiu, precum și numărul total de credite acumulat pe parcursul studiilor;
 4. declarație pe propria răspundere că nu a avut abateri disciplinare pe parcursul anilor de studiu care au fost sancționate de Comisia de etică a universității.
 5. candidații străini care au absolvit studii universitare în altă țară trebuie să prezinte dovada recunoașterii studiilor de către Ministerul Educației, eliberată de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED).
 6. Certificat de competență lingvistică [1]
 7. certificatul de naştere (original + copie care se va certifica de conformitate de către personalul secretariatului);
 8. certificat de căsătorie (original + copie care se va certifica de conformitate de către personalul secretariatului);
 9. actul de identitate (BI/CI/pașaport) (copie);
 10. adeverinţă medicală tip M.S. 18.1.1;
 11. trei fotografii format 3⁄4;
 12. un dosar plic;
 13. curriculum vitae;
 14. lista lucrărilor publicate;
 15. chitanta plata taxa de admitere

În cererea de înscriere la concurs, fiecare candidat va indica un conducător de doctorat şi va candida pe unul din locurile aprobate de către Senat în sesiunea respectivă.

Cetăţeniistrăini au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituţii abilitate de Ministerul Educaţiei, validat printr-o testare scrisă și orală a candidatului de către Departamentul de Limbi moderne din cadrul Universității, în cazul în care optează pentru studii doctorale în limba română și elaborarea tezei în limba română. Acest certificat este necesar doar pentru candidații care optează să redacteze și să susțină teza de doctorat în limba română.

Admiterea

Examenul de specialitate constă în două probe:

 1. a) o probă scrisă de specialitate, pe baza bibliografiei stabilite de conducătorul de doctorat;
  b) un interviu în care se analizează preocupările stiinţifice în domeniu ale candidatului, aptitudinile lui de cercetare, tema propusă pentru teza de doctorat şi rezultatele anterioare ale candidatului, după cum rezultă din documentele depuse la înscrierea la concursul de admitere;

[1]Proba de competență lingvistică se poate susține și în cadrul Fac. de Științe Socio-Umane, Educație Fizică și Sport, după un program afișat pe site-ul web al Școlii Doctorale.

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis