Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad – o cetate a ştiinţei şi culturii euro-regionale.

Centrul de Antreprenoriat

Centrul de Antreprenoriat este un departament din cadrul Universității de Vest ”Vasile Golidș” din Arad (UVVG Arad), fără personalitate juridică, înființat în octombrie 2015, ce asigură sustenabilitatea activităților cu caracter antreprenorial implementate de universitate.
Dezvoltarea și promovarea parteneriatelor cu mediul de afaceri și comunitatea locală, în sensul creșterii competivității economice, susținerii și dezvoltării specializării inteligente a sectoarelor socio-economice, precum și integrării optime și la cele mai înalte standarde profesionale a tinerilor absolvenți pe piața forței de muncă din România și spațiul european – reprezintă misiunea Centrului.
Misiunea fundamentală a departamentului este în concordanţă cu misiunea Universităţii, de a consolida schimbul de valori, prin cooperare internaţională.

Scopul și activitatea Centrului de Antreprenoriat:

Sageata Dezvoltarea activităților antreprenoriale ale UVVG Arad, prin acțiuni specifice de consultanță/asistență în afaceri, cercetare, dezvoltare și inovare, respectiv formare și perfecționare continuă a adulților în domeniul antreprenorial;

Sageata Definirea și promovarea “ofertei antreprenoriale” a UVVG Arad prin organizare de cursuri de formare profesională, realizarea de studii/cercetări, evenimente și asistență – consultanță la înființarea unor firme în care să fie implicați studenți/masteranzi etc.;

Sageata Formarea de echipe de lucru transdisciplinare pentru implementarea “ofertelor antreprenoriale” acceptate de partenerii din mediul de afaceri și societatea civilă, prestarea de servicii în domeniu către firme/organizații/instituții pe bază de contract;

Sageata Colaborarea cu instituții publice, administrații locale și județene, agenți economici, ONG-uri cu rol în implementarea politicilor socio-economice județene, regionale și realizarea în comun a unor acțiuni, conferințe, simpozioane, workshopuri și alte evenimente pe teme de antreprenoriat;

Sageata Editarea și tipărirea unor publicații, studii, analize, rapoarte de cercetare de interes general, materiale promoționale și de informare ale Centrului.

Structura organizatorică și funcţională a Centrului de Antreprenoriat:

Sageata Centrul de Antreprenoriat este subordonat Senatului și Consiliului de Administrație al universității;

Sageata Consiliul Consultativ al Centrului de Antreprenoriat – organism de coordonare a activității Centrului, constituit din 17 reprezentanți proveniți din:

 • câte un reprezentant de la fiecare facultate a universității – 6 persoane;
 • câte un reprezentant al filialelor universității – 5 persoane;
 • reprezentanți ai mediului de afaceri și societății civile – 4 persoane (câte 2 reprezentanți pentru fiecare sector: mediul de afaceri și comunitatea locală);
 • directorul și secretarul Consiliului Consultativ – 2 persoane.

Sageata Structura operativă a Centrului compusă din director și personal operativ.

Acțiuni Antreprenoriale ale UVVG Arad în 2015 – 2016:

Sageata Autorizarea ANC (fostul CNFPA) și organizarea cursului de “Competențe antreprenoriale” în vederea perfecționării profesionale a unui număr de peste 100 persoane din județele Arad, Bihor și Timiș – parteneriat Incubatorul Tehnologic și de Afaceri ”ITA GoldTech” & Centrul de Antreprenoriat.

Sageata Organizarea cursului de “Management, Marketing și Tehnici de Vânzări” în vederea dezvoltării de competențe și abilități manageriale și de marketing, necesare inițierii și dezvoltării unor afaceri sustenabile pentru un număr de peste 40 de persoane din județele Arad, Bihor și Zalău – parteneriat Incubatorul Tehnologic și de Afaceri ”ITA GoldTech” & Centrul de Antreprenoriat.

Sageata S-a asigurat creșterea numărului de parteneriate ale UVVG Arad cu mediul de afaceri și societatea civilă, ajungându-se la peste 70 de acorduri cu mediul de afaceri și societatea civilă.

Intalnire-mediu-de-afaceri

Sageata S-a facilitat angajarea absolvenților de liceu și facultate, în acest sens peste 50 de persoane au fost angajate în firme din județul Arad.

Sageata S-au realizat lucrări de specialitate solicitate de mediul de afaceri și comunitatea locală:

Intalnire-studii-mediul-afaceri

 • Studiul ”Competențele solicitate absolvenților de către angajatorii din regiunea de Vest a României”, prin proiectul “O carieră pentru viața ta! Oportunități de carieră prin consiliere și orientare profesională – CARPEVITA”, la care UVVG a fost beneficiar principal;
 • Studiul privind barierele de intrare a absolvenților pe piața muncii din regiunea de Vest a României, prin proiectul “O carieră pentru viața ta! Oportunități de carieră prin consiliere și orientare profesională – CARPEVITA”, la care UVVG a fost beneficiar principal;
 • Studiul de piață privind laboratoarele de analize medicale în județul Arad, pe baza unei finanțări acordate de un partener privat;
 • Studiul “Analiza ofertei de servicii medicale paraclinice din România” pe baza unei finanțări acordate de un partener privat;
 • Analiza și evaluarea oportunităților de includere a municipiului Arad în Rutele Culturale Europene, document realizat pentru Municipiul Arad, în cadrul proiectului ”My European City”, la care municipalitatea este partener fiind finanțat prin Programul ”Europa pentru cetățeni 2014 – 2020”, măsura 2.2 – Rețele de orașe.

Sageata Au fost îndeplinite mai multe acțiuni de implicare socială – donare de sânge și organizare de acțiuni caritabile – “Daruri din inimă”.

Direcții de acțiune ale Centrului de Antreprenoriat:

Sageata Creșterea notorietății UVVG, ca universitate comunitară și antreprenorială.

Sageata Intensificarea legăturilor cu mediul de afaceri și comunitatea locală la nivelul fiecărei facultăți în vederea obținerii de venituri din activități antreprenoriale.

Sageata Formarea de echipe transdisciplinare de specialiști din mediul de afaceri, cadre didactice, studenți și masteranzi pentru intensificarea participării UVVG la soluționarea unor probleme comune ale mediului socio-economic din Vestul și Nord-Vestul României.

Beneficiarii Centrului de Antreprenoriat:

 • Mediul de afaceri;
 • Autoritățile publice locale și regionale;
 • Cadrele didactice, cercetători, studenți, masteranzi, doctoranzi și alte categorii sociale, din regiune, țară și străinătate.

UNIVERSITATEA DE VEST “VASILE GOLDIȘ” DIN ARAD
Centrul de Antreprenoriat

Adresa: Arad, B-dul Revoluției nr. 85-87
Tel./Fax: 004 0257 467 682
E-mail: antreprenoriat@uvvg.ro