ANUNT

privind ocuparea posturilor de secretar, studii medii, cod COR 235901, vacante in cadrul Facultatii de Stiinte Economice, Informatica si Inginerie si Facultatii de Stiinte Socio-Umane si Educatie Fizica si Sport

 

 1. Data, locul si ora concursului

Concursul va avea loc in data de 29 martie 2018, ora 10.00 in Campusul Universitar “Vasile Goldis”, strada Liviu Rebreanu nr. 86 etaj 1, sala A 21

 

 1. Bibliografia concursului
 • Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Codul drepturilor si obligatiilor studentului;
 • Regulamentul privind activitatea profesionala a studentilor/masteranzilor in cadrul Universitatii de Vest “Vasile Goldis” din Arad;
 • Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 657 din 24 noiembrie 2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii in sistemul de invatamant superior

 

 • Dosarele de concurs se vor depune pana in data de 22 martie 2018, ora 13.00 la Rectoratul Universitatii, Serviciul Resurse Umane, Bd. Revolutiei nr. 94-96 si va contine urmatoarele documente:

a). cerere de inscriere la concurs;

b). copia certificatului de nastere, copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea;

c). copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;

d). cazierul judiciar eliberat cu cel mult 6 luni anterior datei derularii concursului;

e). adaverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

f). curriculum vitae;

g). copia carnetului de munca, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si/sau in specialitatea studiilor.

 

 1. Probele de concurs

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante consta in 4 etape succesive, dupa cum urmeaza:

a). selectia dosarelor de inscriere;

b). proba scrisa;

c). proba practica;

d). interviul;

Fiecare proba este eliminatorie.

 

 1. Informatii privind postul de secretar in cadrul Facultatii de Stiinte Economice, Informatica si Inginerie si Stiinte Socio-Umane si Educatie Fizica si Sport
 • postul de secretar este suboordonat secretarului sef al facultatii;
 • durata si conditiile muncii: postul este pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, respective 40 ore/sapatamana in conditii normale de lucru;
 • perioada de proba este de maxim 30 de zile conform legii;
 • concediul de odihna si durata acestuia: se acorda anual in conformitate cu prevederile Codului muncii-republicat.

 

 1. Conditii de participare la concurs si conditii specifice pentru ocuparea postului:
 • studii liceale; studiile superioare in domenii relevante postului constituie un avantaj.
 • experienta in utilizarea calculatorului: Word, Excell

 

Informatii suplimentare se obtin la Serviciul Resurse Umane, telefon 0257 – 285891

 


ACTUALIZARE:
ANUNT privind ocuparea posturilor de secretar, studii medii, cod COR 235901

Concursul a fost reprogramat pentru data de 12 aprilie 2018, ora 10.00 in Campusul Universitar “Vasile Goldis”, strada Liviu Rebreanu nr. 86 etaj 1, sala A 21

 

ACTUALIZARE 2: ANUNT privind ocuparea posturilor de secretar, studii medii, cod COR 235901

Concursul a fost reprogramat pentru data de 19 aprilie 2018, ora 10.00 in Campusul Universitar “Vasile Goldis”, strada Liviu Rebreanu nr. 86 etaj 1, sala A 21

 

Rezultate