Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad – o cetate a ştiinţei şi culturii arădene, transilvane şi euro-regionale.

Organizare IDIFR

Departamentul de Invatamant la Distanta si Frecventa Redusa

DIRECTOR DEPARTAMENT:
Lect.univ.dr. Ana Honiges

SECRETAR:
Dora Pătroescu

CONSILIUL DEPARTAMENTULUI:

 • Conf.univ.dr. Florica Faur
 • Conf.univ.dr. Aurelia Cotuţiu
 • Lect.univ.dr. Monica Ciobanu

RESPONSABILI I.D. PE FACULTATI

Facultatea de Științe Juridice
Conf.univ.dr. Aurelia Cotuțiu

Facultatea de Științe Economice, Informatică și Ingierie
Lect.univ.dr. Monica Ciobanu

Facultatea de Stiinţe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport
Conf.univ.dr. Florica Faur

DEPARTAMENTUL DE ÎNVĂŢAMÂNT LA DISTANŢĂ ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ

Campus Universitar Vasile Goldiş,
Str. Liviu Rebreanu, nr. 86, corp A, camera A17
Telefon: 0257-254.540
Fax: 0257-254.530
E-mail : idifr@uvvg.ro

MISIUNEA, OBIECTIVELE ŞI RESPONSABILITĂŢILE DEPARTAMENTULUI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ

Misiunea Departamentului IDIFR este reprezentată de nevoia asigurării unui standard educaţional de calitate, realizabil prin iniţirea, dezvoltarea şi coordonarea programele de studii şi alte activităţi de ID şi IFR, dar şi prin susţinerea unor programe de educative de înaltă clasă ştiinţifică şi metodologică.

Obiectivele principale urmărite pentru îndeplinirea misiunii sunt următoarele:
 • Acordarea sprijinului necesar tuturor facultăţilor în vederea obţinerii acreditării sau autorizării ARACIS pentru programele de studiu ID şi IFR;
 • Dezvoltarea şi adaptarea infrastructurii IDIFR din cadrul universităţii;
 • Asigurarea suportului necesar realizării planului de marketing privind programele educative oferite;
 • Asigurarea instruirii cadrelor didactice în vederea proiectării, editării şi furnizării cursurilor în varianta prevăzută pentru IDIFR;
 • Crearea unui centru multimedia pentru sprijinirea învăţământului asistat pe calculator, prin intermediul căruia să se cerceteze, să se dezvolte şi să se asigure cursanţilor materiale multimedia necesare;
 • Infiinţarea unor centre de studii pentru IDIFR în alte localităţi, care să sprijine furnizarea programelor de instruire la distanţă şi să asigure consilierea şi asistenţa tutorială de specialitate;
 • Realizarea platformei eLearning, pentru a se putea pune la dispoziţia cursanţilor modulele de curs, prin intermediul internetului, cu ajutorul specialiştilor din domeniul IT;
 • Producţia şi furnizarea de cursuri de înalte standarde, în tehnologie IDIFR, cursuri realizate în colaborare cu toate departamentele şi facultăţile din cadrul universităţii;
Responsabilităţile Departamentului IDIFR cuprind:
 • Asigurarea informării corecte şi adecvate a studenţilor cu privire la modulele de studiu, la taxele de studiu şi costurile suplimentare şi la titlurile obţinute la absolvire;
 • Asigurarea infrastructurii comunicării între studenţi şi universitate, cadre didactice;
 • Asigurarea resurselor adecvate de învăţământ în fiecare dintre Centrele de studiu IDIFR;
 • Asigurarea materialelor de studiu pentru studenţi de către cadrele didactice care predau la IDIFR în format tipărit;
 • Asigurarea producţiei, multiplicării şi distribuirii materialelor de studiu pentru IDIFR;
 • Asigurarea programelor de formare continuă;
 • Asigurarea asistenţei tutoriale de specialitate sau pentru consiliere, furnizarea resurselor de învăţământ şi suport tutorial, asigurarea accesului la mijloacele de învăţare specifice, examinarea continuă şi finală corectă şi asigurarea înregistrării rezultatelor obţinute la examinări, reprezintă servicii de suport pentru IDIFR;
 • Intocmirea statelor de funcţii adecvate programele de studii dedicate IDIFR, aprobate de Consiliul de administraţie al Universităţii;
 • Coordonarea activităţilor în cadrul IDIFR;
 • Dezvoltarea şi promovarea unei politici echitabile cu privire la producerea cursurilor şi asigurarea drepturilor de autor pentru cărţi, conform contractelor încheiate;
 • Avizarea fişelor de disciplină, a calendarelor disciplinelor întocmite la nivel de departament, conform cu planurile de învăţământ;
 • Oferirea suportului tehnic specific standardelor IDIFR autorilor de suporturi pentru studiul individual pentru forma IDIFR cu privire la asigurarea calităţii materialelor;
 • Stabilirea atribuţiilor Coordonatorilor de disciplină şi ale tutorilor IDIFR cu privire la funcţionarea unitară a programelor de studiu;
 • Inaintarea spre aprobarea Consiliului de administraţie a taxelor de şcolarizare propuse de Consiliul Departamentului IDIFR, care au fost validate de consiliile facultăţilor în prealabil;
 • Asigurarea unui management financiar-contabil eficient prin asigurarea transparenţei evidenţelor contabile ale Departamentului;
 • Asigurarea monitorizării şi evaluării periodice a rezultatelor profesionale obţinute de studenţi, împreună cu facultăţile;
 • Actualizarea şi modernizarea permanentă a paginii Web a Departamentului;
 • Organizarea unor acţiuni anuale de promovare a programelor de studiu IDIFR;
 • Asigurarea, administrarea şi coordonarea activităţii tipografice ale Departamentului IDIFR.
 • Normarea şi confirmarea activităţilor prestate în cadrul programelor IDIFR;
 • Verificarea şi avizarea planurilor de învăţământ elaborate de Decanatele Facultăţilor şi înaintează spre aprobarea Senatului planurile de învăţământ pentru programele de studii organizate la nivelul IDIFR ;
 • Realizarea unei proceduri unitare de elaborare a materialelor de studiu;
 • Asigurarea pregătirii permanente în tehnologiile IDIFR a personalului şi a studenţilor;
 • Asigurarea organizării şi susţinerii programelor de studiu de către consorţii constituite;
 • Asigurarea, monitorizarea şi verificarea sistemului tutorial instrucţional dedicat suportului studenţilor la forma IDIFR;
 • Asigurarea, monitorizarea şi verificarea sistemului tutorial non-instrucţional dedicat consilierilor studenţilor cu privire la problemele complementare programului educaţional;
 • Asigurarea, elaborarea şi distribuţia materialelor didactice pentru studiu individual;
 • Asigurarea multiplicării la timp şi în numărul necesar de formulare de contracte de studii;
 • Asigurarea extinderii, întreţinerii şi actualizării bazei materiale, informaţionale şi didactice a sistemului IDIFR;
 • Asigurarea accesului individual al studenţilor la platforma e-learning, pe bază de nume şi parolă ;
 • Asigurarea informării studenţilor asupra rezultatelor profesionale şi cu privire la situaţiile referitoare la taxe şi datorii;
 • Elaborarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al departamentului de IDIFR şi actualizarea periodică;
 • Colaborarea cu secretariatele facultăţilor organizatoare de programe de studii cu privire la gestionarea actelor de studii şi evidenţa taxelor de şcolarizare.

Director Departament I.D.I.F.R,
Lect.univ.dr. Ana Honiges

ORGANIZAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI LA DISTANŢĂ ŞI CU FRECVENŢĂ REDUSĂ DIN CADRUL UNIVERSITĂŢII DE VEST “VASILE GOLDIŞ” DIN ARAD

Învăţământul la distanţă (ID) şi învăţământul cu frecvenţă redusă (IFR) în Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad este organizat în baza Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, a Hotărârii Guvernului nr. 1011/2001 privind organizarea şi funcţionarea învăţământului la distanţă şi a învăţământului cu frecvenţă redusă în instituţiile de învăţământ superior, a Hotărârii Guvernului nr. 1418/2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referinţă şi a listei indicatorilor de performanţă a ARACIS, cu modificările şi completările ulterioare, a reglementărilor Ministerului Educaţiei şi Cercetării, a Cartei Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” din Arad (2011), a Hotărârilor Senatului Universităţii/Consiliului de Administraţie şi a prezentului regulament.

Invăţământul la distanţă şi Invăţământul cu frecvenţă redusă sunt forme flexibile de învăţământ superior, prin care se asigură posibilitatea de formare iniţială, de perfecţionare sau de conversie profesională a unor largi categorii de cetăţeni. (art. 1 alin. 1 H.G. nr. 1011/2001).
Potrivit art. 139 din Legea nr. 1/2011 coroborat cu art. 1 alin. 2 din H.G. nr. 1011/2001, programele de studii organizate la forma IFR, sunt caracterizate prin activităţi dedicate mai ales unor cursuri de sinteză şi pregătirii aplicative, programate în mod compact şi periodic, presupunând întâlnirea nemijlocită, în spaţiul universitar, a studenţilor cu cadrele didactice de predare, completate de alte mijloace de pregătire specifice ID, iar programele de studii organizate la forma ID, sunt caracterizate prin utilizarea unor resurse electronice, informatice şi de comunicaţii specifice, activităţi de autoînvăţare şi autoevaluare completate de activităţi specifice de tutorat.

Programele universitare şi postuniversitare în sistemul ID şi IFR asigură următoarele tipuri şi niveluri de pregătire profesională:
a) calificări superioare universitare, finalizate prin examene de absolvire, corespunzătoare formei de învăţământ superior de scurtă durată, prin examene de licenţă sau diplomă, corespunzătoare formei de învăţământ superior de lungă durată;
b) specializări postuniversitare, inclusiv prin studii aprofundate, masterat şi studii academice, finalizate prin diplome de studii postuniversitare (art. 2 din H.G. nr. /2001).

Conform art. 3 din H.G. nr. 1011/2001, sunt abilitate să organizeze ID şi IFR instituţiile de învăţământ superior acreditate, în specializările universitare

autorizate provizoriu sau acreditate conform O.U.G. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei.

Facultăţile din cadrul Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” din Arad organizează cursuri de formare profesională universitară (nivel facultate, care se soldează cu licenţă) la specializările acreditate în Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad.

Activităţile didactice, care urmează a fi organizate sub forma ID şi IFR în cadrul facultăţilor, trebuie aprobate în prealabil de către Consiliile facultăţilor de profil şi de către Senatul universitar şi avizul conform al Consiliului de Administraţie. Se supun avizării Consiliului de Administraţie şi aprobării Senatului numai acele activităţi, care au fost aprobate de Consiliile facultăţilor.

Cursurile organizate sub forma ID şi IFR sunt finanţate de participanţi.
Numărul de locuri la înscriere pentru fiecare an universitar este propus de Consiliul facultăţii, respectiv de Senatul universitar, avizate conform de către Consiliul de Administraţie, în concordanţă cu standardele de calitate şi este aprobat conform legislaţiei în vigoare.
Cuantumul taxelor de şcolarizare sunt aprobate de Consiliul de Administraţie al Universităţii, în aşa fel încât cheltuielile destinate derulării activităţilor de învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă să fie acoperite.
Studenţii înscrişi la forma ID sau IFR încheie un contract de şcolarizare cu Universitatea, în care se specifică drepturile, obligaţiile şi răspunderile părţilor.
Toate activităţile specifice ID şi IFR sunt finanţate din resursele proprii, obţinute din taxele de şcolarizare.

Admiterea la programele universitare şi postuniversitare în sistem ID sau IFR se face în baza criteriilor generale de admitere stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi a criteriilor specifice stabilite de Senatul universitar (art. 7 alin. 1 şi 2 din H.G. nr. 1011/2001).
Pentru fiecare specializare planul de învăţământ oferit prin programele ID şi IFR este corespunzător celui de la forma de învăţământ superior de zi (art. 10 din H.G. nr. 1011/2001).

DIRECTOR I.D.I.FR.,
Lect.univ.dr. Ana Honiges