Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad – o cetate a ştiinţei şi culturii arădene, transilvane şi euro-regionale.

Regulament de funcționare

a Bibliotecii Universitare „Tudor Arghezi” a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”

PROFILUL INSTITUŢIONAL

Biblioteca „Tudor Arghezi” este o bibliotecă universitară de drept privat şi funcţionează ca structură specifică, distinctă, fără personalitate juridică, în cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, fiind subordonată Senatului Universităţii care asigură finanţarea şi aprobă proiectele de acţiune elaborate de conducerea bibliotecii.

MISIUNE

1. Biblioteca universitară „Tudor Arghezi” are ca utilizatori principali studenţii, cadrele didactice şi cercetătorii din Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” şi din alte instituţiile de învăţământ superior. Accesul in biblioteca universitară este garantat tuturor cadrelor didactice, cercetătorilor şi studenţilor, care vor putea utiliza întregul patrimoniu documentar, indiferent de formatul in care acesta a fost publicat.

2. Biblioteca „Tudor Arghezi” e parte integrantă a sistemului naţional de învăţământ superior şi participă la procesul de instruire, formare şi educaţie, precum şi la activitatea de cercetare ştiinţifică din Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”.

3. Biblioteca universitară îndeplineşte sarcini în cadrul sistemului integrat al bibliotecilor din România şi participă la realizarea catalogului naţional partajat şi a bibliotecii virtuale româneşti.

4. Biblioteca „Tudor Arghezi” participă la activităţi naţionale şi internaţionale de cercetare a fundamentelor teoretice şi de aprofundare şi promovare a performanţelor domeniului; organizează acţiuni de formare şi perfecţionare complementare sistemului instituţionalizat de pregătire în domeniului bibliologiei şi ştiinţei informării. În spaţiul ei, Biblioteca „Tudor Arghezi” organizează lansări de carte, expoziţii de carte tematice, dezbateri, manifestări ştiinţifice şi schimburi de idei.

5. Biblioteca „Tudor Arghezi” dezvoltă colecţii enciclopedice şi specializate de publicaţii cu caracter ştiinţific şi de înaltă valoare culturală, din ţară şi de peste hotare, pe toate categoriile de suporturi documentare, în acord cu programele de învăţământ, de cercetare şi de cultură.

6. Biblioteca „Tudor Arghezi” iniţiază şi întreţine schimburi de publicaţii cu bibliotecile unor instituţii similare din ţară şi străinătate.

PATRIMONIU

7. Patrimoniul documentar al Bibliotecii „Tudor Arghezi” include: cărţi, publicaţii, seriale, manuscrise, microformate, documente cartografice, documente de muzică tipărite, documente audiovizuale, documente grafice, documente electronice, documente fotografice sau multiplicate prin prelucrări fizico-chimice, documente arhivistice, alte categorii de documente, indiferent de suportul material.

8. Colecţiile bibliotecii „Tudor Arghezi” pot cuprinde şi alte documente nespecifice bibliotecilor, istoriceşte constituite sau provenite din donaţii.

9. Colecţiile bibliotecii „Tudor Arghezi” se constituie şi se dezvoltă prin achiziţionare, transfer, schimb interbibliotecar naţional şi internaţional, donaţii, legate, sponsorizări sau, după caz, Depozit legal de publicaţii ale cadrelor didactice din cadrul Universităţii.

10. Stabilirea statutului, evidenţa, prelucrarea, conservarea, recuperarea şi eliminarea documentelor se fac conform Legii bibliotecilor nr. 334/2002, art. 40, pct. 1-10.

11. Dotările se asigură prin finanţarea de către Senatul Universităţii, precum şi prin transferuri, donaţii şi sponsorizări; donaţiile şi sponsorizările din străinătate sunt scutite de taxe vamale şi de T.V.A.

12. Biblioteca universităţii elaborează strategii periodice, în acord cu prevederile strategiilor universităţii, pe baza cărora întocmeşte planuri şi programe anuale de activitate, de completare a colecţiilor, de dotare şi de schimburi cu biblioteci din ţară şi din străinătate.

STRUCTURI

13. Biblioteca „Tudor Arghezi” reprezintă unitatea centrală, cu funcţie de coordonare a tuturor unităţilor specializate de pe lângă facultăţi şi a unităţilor filialelor Universităţii.

14. La solicitarea facultăţilor şi / sau filialelor, Biblioteca „Tudor Arghezi” poate organiza, cu aprobarea Senatului Universităţii, noi unităţi, dacă facultatea / filiala solicitantă asigură : spaţii adecvate, baza materială (mobilier, echipamente electronice, etc.), curăţenie şi cheltuieli de întreţinere.

15. Biblioteca Universitară „Tudor Arghezi” poate constitui singură sau împreună cu alte instituţii, cu acordul Senatului Universităţii, centre de

informare şi documentare în unul sau mai multe domenii de cunoaştere, cu funcţii zonale sau naţionale, consorţii, baze comune de date, organisme de coordonare biblioteconomică interuniversitară, etc.

16. Organigrama Bibliotecii Universitare este aprobată de Senatul Universităţii, la propunerea conducerii Bibliotecii, elaborată în funcţie de complexitatea, misiunea şi funcţiile acesteia.
Organigrama cuprinde, după caz, departamentele, serviciile, compartimentele care funcţionează în cadrul acesteia, precum şi fluxurile generale ale activităţii şi numărul de posturi aferente.

ACTIVITĂŢI ŞI SERVICII

17. În cadrul bibliotecii „Tudor Arghezi” se desfăşoară următoarele tipuri de activităţi: dezvoltarea colecţiilor, evidenţa şi organizarea colecţiilor, prezervarea şi conservarea colecţiilor, catalogarea şi indexarea colecţiilor, comunicarea colecţiilor şi relaţii publice, informare documentară şi referinţe ştiinţifice, marketing, cercetare ştiinţifică în domeniul ştiinţelor informării, metodologie şi perfecţionare profesională, informatizare, reţele, activităţi culturale, activităţi de management, administraţie şi contabilitate, activităţi de cooperare în reţele şi alte activităţi impuse de funcţiile şi obiectivele specifice.

18. Biblioteca „Tudor Arghezi” oferă servicii de lectură în săli generale şi

specializate, cu acces direct şi indirect la publicaţii, servicii de împrumut de documente la domiciliu, servicii de împrumut de documente, intern şi internaţional, servicii de referinţe ştiinţifice, servicii de informare bibliografică, acces la baze de date, româneşti şi străine, servicii de orientare şi îndrumare în navigarea în reţele, servicii de reprografiere, servicii de orientare şi îndrumare a utilizatorilor în vederea perfecţionării tehnicilor de muncă intelectuală.

19. Biblioteca „Tudor Arghezi” , în calitate de unitate centrală a Universităţii acordă asistenţă metodologică bibliotecilor instituţiilor de învăţământ superior din centrele afiliate.

RESURSE

20. Resursele Bibliotecii „Tudor Arghezi” pot fi constituite din alocaţii aprobate de către Senatul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, venituri proprii, provenite din servicii, activităţi, tarife şi penalităţi, contracte, sponsorizări şi donaţii etc., conform legislaţiei în vigoare.

Cuantumurile tarifelor pntru serviciile prestate utilizatorilor şi ale penalităţilor aferente se stabilesc de către Senatul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, la propunerea conducerii bibliotecii universitare.

PERSONAL ŞI CONDUCERE

21. Conducerea Bibliotecii „Tudor Arghezi” este asigurată de un director numit cu aprobarea Senatului Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”.

22. În cadrul Bibliotecii „Tudor Arghezi” funcţionează un consiliu ştiinţific, cu rol consultativ, alcătuit din 5 – 7 membri, desemnaţi de facultăţi.

23. Personalul de specialitate din Biblioteca „Tudor Arghezi” este format din : bibliotecari, documentarişti, ingineri de sistem, informaticieni, având statut de personal didactic auxiliar, potrivit art.44(3) din Legea Bibliotecilor nr. 334/2002.

24. Conducerea unităţilor specializate, a unităţilor filialelor, a serviciilor,

laboratoarelor şi a birourilor din cadrul bibliotecii este asigurată de un şef de unitate / serviciu / laborator / birou, având dreptul la indemnizaţie de conducere, potrivit prevederilor legale.

25. Personalul de conducere şi de execuţie din cadrul Bibliotecii „Tudor Arghezi” este numit, promovat, sancţionat şi eliberat din funcţie prin decizii ale Rectorului, în limita delegării de competenţă ce i-a fost acordată de Senatul Universităţii.

26. Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor sunt cele stipulate în cap. VII al Legii bibliotecilor nr. 334 / 2002 şi în Regulamentul propriu al Bibliotecii „Tudor Arghezi”.

PROBLEME DE SISTEM ŞI DE INTEGRARE

27. Biblioteca „Tudor Arghezi” este parte componentă a sistemului naţional de informare şi documentare.
În acest sens, ea poate :
– să preia şi să organizeze activităţi ale sistemului naţional care necesită un nivel înalt de coordonare, cu aprobarea autorităţilor publice competente în domeniu;
– să funcţioneze în calitate de Centre de formare şi perfecţionare a personalului pe domenii specializate sau pentru bibliotecile întregului sistem;

– să participe în cadrul unor structuri specializate pe plan internaţional la realizarea unor lucrări şi baze de date de interes comun;
– să dezvolte, pe bază de contract, activităţi speciale de informare şi documentare legate de teme de cercetare ştiinţifică de interes major, realizate în cadrul unor instituţii ştiinţifice româneşti.

PROBLEME DE SISTEM ŞI DE INTEGRARE

27. Biblioteca „Tudor Arghezi” este parte componentă a sistemului naţional de informare şi documentare.
În acest sens, ea poate :

– să preia şi să organizeze activităţi ale sistemului naţional care necesită un nivel înalt de coordonare, cu aprobarea autorităţilor publice competente în domeniu;
– să funcţioneze în calitate de Centre de formare şi perfecţionare a personalului pe domenii specializate sau pentru bibliotecile întregului sistem;

– să participe în cadrul unor structuri specializate pe plan internaţional la realizarea unor lucrări şi baze de date de interes comun;
– să dezvolte, pe bază de contract, activităţi speciale de informare şi documentare legate de teme de cercetare ştiinţifică de interes major, realizate în cadrul unor instituţii ştiinţifice româneşti.

DISPOZIŢII FINALE

28. Acest regulament a fost elaborat pe baza prevederilor din regulamentul-cadru de funcţionare a bibliotecilor universitare din sistemul naţional şi se completează cu dispoziţiile specifice din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, Legea învăţământului nr. 84/1995, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 128/1997 privind statutul personalului didactic, precum şi cu celelalte reglementări generale în vigoare.