Prezenta procedură este adoptată în baza O.M. nr.5921/2016 “Metodologia privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, respectiv instituţiile organizatoare de studii universitare de doctorat din România, a calităţii de conducător de doctorat obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate” publicat în Monitorul Oficial nr. 1007 din data de 15.12.2016

Condiții de eligibilitate

Prevederile prezentei proceduri se aplică cetăţenilor români, cetăţenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, din Confederaţia Elveţiană şi cetăţenilor din state terţe.

 Demararea procedurii de recunoaștere automată a calității de conducător de doctorat sau abilitare în UVVG se poate realiza în următoarele condiții:
a. calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea a fost obţinută în instituţii acreditate de învăţământ universitar din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, din Confederaţia Elveţiană;
b. calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea a fost obţinută în universităţi de prestigiu din alte state prevăzute în Lista universităţilor de prestigiu din alte state în vigoare, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.
c. calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea obţinută la alte instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate decât cele menţionate la lit.a şi b se recunoaşte numai în baza unei convenţii internaţionale de recunoaştere reciprocă, încheiată la nivel interguvernamental sau interuniversitar.

Solicitanții care nu se încadrează într-una dintre situațiile menționate mai sus, se vor adresa direct Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul ministerului de resort.

 Solicitantul depune dosarul la secretariatul IOSUD  sau prin platforma Portal Contact Unic Electronic prin link-ul https://edirect.e-guvernare.ro

Dosarul va contine:

  1. cerere de recunoaştere;
  2. act de identitate – copie – şi dovada schimbării numelui – în copie pentru cetățenii români în copie și traducere legalizată pentru cetățenii străini;
  3. Diploma de doctor, în copie xerox și traducere legalizată,
    a. autentificată cu Apostila de la Haga pentru statele care sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga;
    b. supralegalizată sau însoțită de adeverința de autenticitate emisă de către autoritățile competente din țara de proveniență, pentru statele care nu sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga.
    c. scutirea de apostilare sau supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internaţional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate
  4. CV și listă publicații & contribuții științifice.

 

Dosarul se înregistrează la secretariatul IOSUD după verificarea documentelor. După înregistrare dosarul este transmis la compartimentului juridic. Ȋndeplinirea condiţiilor de legalitate pentru recunoașterea automată a calității de conducător de doctorat este certificată prin avizul Compartimentului juridic, pe baza verificării documentelor din dosar.

 După emiterea avizul juridic dosarul este înaintat spre evaluare, în termen de 5 zile lucrătoare, Şcolii Doctorale din domeniul pentru care este solicitată recunoașterea.

 Scoala doctorală poate dispune returnarea sau completarea dosarului cu anumite documente.

 Consiliul Şcolii Doctorale verifică şi evaluează dosarul și transmite, în termen de 14 zile lucrătoare acordul sau după caz dezacordul pentru recunoașterea calității de conducător de doctorat. Dezacordul trebuie motivat în termen de 7 zile lucrătoare de la primirea dosarului.

Consiliul C.S.U.D. se întrunește în termen de 14 zile de la primirea acordului Consiliul Şcolii Doctorale și se pronunţă prin hotărâre cu privire la solicitarea de recunoaştere. CSUD transmite hotărârea spre validare/invalidare Senatului UVVG. După validare/invalidare, Rectorul emite decizia de recunoaştere/nerecunoaştere a calității de conducător de doctorat în domeniul aprobat.

În cazul în care solicitarea nu este aprobată, secretariatul IOSUD informează electronic pe solicitant, care poate depune contestație în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea acestei informări. Contestația este analizată în termen de 5 zile lucrătoare de o comisie numită de CSUD.

 In cazul în care se depune solicitare de recunoaștere a calității de conducător de doctorat pe un alt domeniu în care UVVG nu are școală doctorală, dosarul pentru recunoașterea calității de conducător de doctorat sau a abilitării obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate se depune la secretariatul rectoratului si va fi analizat de o comisie de evaluare formată din 5 membri speciaiști pe domeniul de specialitate, numiți prin decizia Rectorului. Contestația este analizată în termen de 5 zile lucrătoare de o comisie numită de Rector.

Comisia de evaluare, în urma analizei dosarului propune conducerii Universității o soluție cu privire la solicitarea de recunoaștere a diplomei în termen de 30 de zile de la data înregistrării acestuia.

Termenul poate fi prelungit în cazuri justificate, solicitantul fiind informat în scris cu privire la prelungirea termenului.

Comisia poate solicita posesorului diplomei documente suplimentare, situație în care termenul de soluționare se prelungește cu 30 de zile de la data completării dosarului.
Rectorul Universității de Vest “Vasile Goldiș” din Arad emite decizia de recunoaștere sau nerecunoaștere a calității de conducător de doctorat sau a abilitării obținute în străinătate.

 Recunoaşterea calităţii de conducător de doctorat sau a abilitării de către UVVG, este valabilă şi produce efecte juridice numai la nivelul UVVG.
Recunoaşterea calităţii de conducător de doctorat sau a abilitării de către CNRED este valabilă şi produce efecte juridice pe întreg teritoriul României.
Recunoașterea automată a calității de conducător de doctorat de către UVVG nu conferă de drept calitatea de membru al unei şcoli doctorale din cadrul UVVG, care se obține conform art.40 din Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat.
Exercitarea drepturilor conferite de calitatea de conducător de doctorat şi ocuparea unei funcţii didactice în UVVG se realizează conform normelor legale în vigoare.

Vizualizeaza aici procedura:

Procedură privind recunoașterea automată  de către Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad a calității de conducător de doctorat obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate

Date de contact
Universitatea de Vest Vasile Goldis din Arad
Adresa: Arad, B-dul Revoluției nr. 94; Telefon/Fax: +40-0257.280.260; E-mail: rectorat@uvvg.ro

IOSUD UVVG
Adresa: Arad, str. Liviu Rebreanu, nr 86, Tel/fax: +4 0257 283 033; Email: scoaladoctorala.uvvg.ro