Prezenta procedură stabileşte modalitatea prin care se realizează recunoașterea automată, de către Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad, a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate. Prezenta procedură respectă principiul legalităţii, autonomiei universitare, transparenţei, responsabilităţii, a normelor etice şi deontologice în vigoare.

Funcțiile didactice din învățământul universitar, conform Art.285 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare sunt:

a) asistent universitar;

b) lector universitar/şef de lucrări;

c) conferenţiar universitar;

d) profesor universitar.

Recunoașterea automată a funcțiilor didactice obținute în străinătate poate interveni în cazul participării la un concurs de ocupare a unui post didactic, sau alte activități didactice desfășurate în cadrul Universității de Vest “Vasile Goldiș” din Arad. Recunoașterea automată a funcției didactice obținută în străinătate se realizează înainte de desfășurarea concursului de ocupare a unui post didactic în cadrul Universității de Vest “Vasile Goldiș” din Arad, dacă solicitantul dorește să participe la procedura de concurs. Ocuparea unui post didactic în cadrul Universității de Vest “Vasile Goldiș” din Arad se realizează conform normelor legale în vigoare și a metodologiilor proprii;

Condiții de eligibilitate

Prevederile prezentei proceduri se aplică cetăţenilor români, cetăţenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, din Confederaţia Elveţiană şi cetăţenilor din state terţe.  Sunt eligibile pentru recunoașterea automată a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate, la:

a. instituţii de învăţământ universitar acreditate din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, din Confederaţia Elveţiană

b. universităţi de prestigiu din alte state incluse în Lista universităţilor de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice şi actualizată periodic

c. instituţii acreditate de învăţământ superior care fac obiectul unei convenţii internaţionale de recunoaştere reciprocă, încheiate la nivel interguvernamental sau interuniversitar.

Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad consultă, dacă este cazul, Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (denumit în continuare CNRED) şi Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare.

Procedura

Solicitantul depune dosarul de recunoaştere automată a funcției didactice obținute în instituții de învățământ acreditate din străinătate, la Serviciul de Prognoză, Planificare, Strategii de Dezvoltare a Resurselor Umane sau prin platforma Portal Contact Unic Electronic prin link-ul https://edirect.e-guvernare.ro

Dosarul va contine:

a. Cerere de recunoaștere, conform model Anexa 1;

b. Act de identitate – copie – şi dovada schimbării numelui – în copie (certificată) pentru cetățenii români și în copie și traducere legalizată pentru cetățenii străini;

c. Diploma de doctor şi/sau atestatul de abilitate, copii traduse și legalizate,

autentificată cu Apostila de la Haga pentru statele care sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga;

supralegalizată sau însoțită de adeverința de autenticitate emisă de către autoritățile competente din țara de proveniență, pentru statele care nu sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga.

Scutirea de apostilare sau supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internaţional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.

d. Dovada funcției didactice, eliberată de instituția de învățământ superior din străinătate, copie tradusă și legalizată. Dovada, va fi sub forma unei adeverințe și va cuprinde cel puțin următoarele elemente:

                                          – Numele și Prenumele persoanei

                                          Funcția didactică deținută şi data confirmării ȋn funcţie

e)  CV și listă de publicații & contribuții științifice;

f) Dovada achitării taxei de procesare a dosarului (taxă de procesare stabilită de către Consiliul de administraţie). Aceasta se poate achita prin transfer bancar/depunere in cont catre:

BENEFICIAR: Universitatea de Vest Vasile Goldis din Arad
CIF: 14305480
BANCA: Banca Comerciala Romana, sucursala Arad
COD IBAN:  RO 74 RNCB 0015028152520001 LEI BCR 
COD IBAN:   RO 47 RNCB 0015028152520002 EURO BCR

*Dosarele care nu conţin toate documentele solicitate mai sus, nu vor fi preluate. În cazul în care există dubii asupra documentelor prezentate mai sus, UVVG poate cere autorității competente sau titularului, clarificări.

 

După verificare de către salariații Serviciului de Prognoză, Planificare, Strategii de Dezvoltare a Resurselor Umane dosarul este înregistrat la Registratura Universității. După înregistrare, dosarul este transmis compartimentului juridic și ulterior la comisiei de evaluare a dosarelor de recunoaștere. Ȋndeplinirea condiţiilor de legalitate pentru recunoașterea automată a funcției didactice este certificată prin avizul Compartimentului juridic, pe baza verificării documentelor din dosar. Avizul este comunicat solicitantului, în maximum 48 de ore de la emiterea sa.

Pentru recunoașterea automată a funcțiilor didactice în cadrul Universității de Vest “Vasile Goldiș” din Arad, se va constitui o comisie de evaluare a dosarului de recunoaștere a funcţiilor didactice, numită prin decizia Rectorului.
Comisia de evaluare, în urma analizei dosarului propune conducerii Universității o soluție cu privire la solicitarea de recunoaștere a funcției didactice în termen de 30 de zile de la data înregistrării  acesteia. Termenul poate fi prelungit în cazuri justificate, solicitantul fiind informat în scris cu privire la prelungirea termenului.

Dacă dosarul este avizat, Rectorul Universității va emite o decizie de recunoaștere automată a funcției didactice în cadrul Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad.
Dacă dosarul nu este avizat Rectorul Universității va emite o decizie de nerecunoaștere a funcției didactice în cadrul Universității de Vest “Vasile Goldiș” din Arad.

Contestații si căi de atac

Pentru soluționarea eventualelor contestații cu privire la procedura de recunoaștere automată a funcțiilor didactice se va numi o comisie de soluționare a contestațiilor, numită prin decizia Rectorului.Solicitanții au dreptul să depună contestații în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului comisiei de evaluare. Comisia de soluționare va analiza și comunica rezultatul contestației în termen de 5 (cinci) zile de la sfârșitul termenului de depunere a contestațiilor.

Decizia definitivă a universităţii poate fi atacată la instanţele  de judecată.

Recunoașterea unei funcții didactice de către Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad, conform prezentei proceduri, este valabilă și produce efecte juridice numai la nivelul Universității de Vest “Vasile Goldiș” din Arad.
Recunoașterea funcției didactice de către CNRED este valabilă și produce efecte juridice pe întreg teritoriul României.

 

Vizualizeaza aici procedura:

Procedură privind recunoaşterea automată, de către Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, a funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate

 

Prezenta procedură este elaborată având la  bază următoarele reglementări legislative :

  • ¬ Legea nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale actualizată, Art. 216 alin. (2) lit. f);
  • ¬ Legea nr. 200 din 25 mai 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România;
  • ¬ Legea   Nr. 53/2003 din 24 ianuarie 2003    *** Republicată Codul muncii
  • ¬ Hotărârea de Guvern   Nr. 457 din  4 mai 2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior;
  • ¬ Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.825/2016 privind aprobarea listei universităţilor de prestigiu din alte state modificat prin  Ordinul  Nr. 3858/2017 din 4 mai 2017;
  • ¬ Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice  Nr. 3482/2016 din 24 martie 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, cu modificările şi completările ulterioare
  • ¬ Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice  Nr. 5922 din 6 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, a funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate, publicat în Monitorul Oficial nr. 1007 din 15 decembrie 2016

Contact

Serviciul de Prognoză, Planificare, Strategii de Dezvoltare a Resurselor Umane

Arad, Bld-ul Revolutiei, nr. 94-96;

Tel/fax: +4 0257285891; Email: resurse@uvvg.ro