Prezenta procedură reglementează recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate în cadrul Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad

Prevederile prezentei proceduri se aplică cetăţenilor români, cetăţenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, din Confederaţia Elveţiană şi cetăţenilor din state terţe.

Recunoaşterea de către UVVG a diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate se realizează, în baza prezentei proceduri, în scopul înscrierii la programele postuniversitare, obţinerii abilitării, ocupării unei funcţii didactice sau de cercetare în cadrul UVVG, conform legii.

Condiții de eligibilitate

Sunt eligibile pentru recunoașterea automată diplomele de doctor şi a titlurile de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute la:

a) instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană;

b) instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare incluse în Lista universităţilor de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, actualizată periodic;

c) instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare care fac obiectul unei convenţii internaţionale de recunoaştere reciprocă, încheiate la nivel interguvernamental sau interuniversitar.

Toți solicitanții care nu se încadrează într-una dintre situațiile menționate mai sus, se vor adresa direct Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul ministerului de resort.

C.N.R.E.D. poate solicita, în cazuri justificate, evaluarea dosarului de recunoaştere de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, denumit în continuare C.N.A.T.D.C.U.

 UVVG colaborează permanent cu C.N.R.E.D. în vederea recunoaşterii diplomelor menţionate la alin. (1) şi transmit semestrial către C.N.R.E.D. o situaţie centralizată a solicitărilor de recunoaştere.

Procedura

Solicitantul depune dosarul de recunoaştere a diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate, la secretariatul IOSUD sau prin platforma Portal Contact Unic Electronic prin link-ul https://edirect.e-guvernare.ro

Dosarul va contine:

 1.  cerere de recunoaştere;
 2. CV și listă de publicații & contribuții științifice;
 3. act de identitate – copie – şi dovada schimbării numelui – în copie pentru cetățenii români și în copie și traducere legalizată pentru cetățenii străini;
 4. Diploma de doctor, în copie xerox și traducere legalizată,
  a. autentificată cu Apostila de la Haga pentru statele care sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga;
  b. supralegalizată sau însoțită de adeverința de autenticitate emisă de către autoritățile competente din țara de proveniență, pentru statele care nu sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga
  c. Scutirea de apostilare sau supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internaţional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.
 5.  dovada achitării taxei de evaluare;  Aceasta se poate achita prin transfer bancar/depunere in cont catre:
  BENEFICIAR: Universitatea de Vest Vasile Goldis din Arad
  CIF: 14305480
  BANCA: Banca Comerciala Romana, sucursala Arad
  COD IBAN:  RO 74 RNCB 0015028152520001 LEI BCR 
  COD IBAN:   RO 47 RNCB 0015028152520002 EURO BCR

Dosarul se înregistrează la secretariatul IOSUD după verificarea documentelor. După înregistrare dosarul este transmis la compartimentului juridic. Ȋndeplinirea condiţiilor de legalitate pentru recunoașterea automată a diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate este certificată prin avizul Compartimentului juridic, pe baza verificării documentelor din dosar.

După emiterea avizul juridic dosarul este înaintat spre evaluare, în termen de 5 zile lucrătoare, Şcolii Doctorale din domeniul pentru care este solicitată recunoașterea. Pentru celelalte domenii recunoașterea este realizata de C.N.R.E.D.

Școala doctorală care poate dispune returnarea sau completarea dosarului cu anumite documente.

Consiliul Şcolii Doctorale verifică şi evaluează dosarul și transmite, în termen de 14 zile lucrătoare acordul sau după caz dezacordul pentru recunoașterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate. Dezacordul trebuie motivat în termen de 7 zile lucrătoare de la primirea dosarului.

Consilul  C.S.U.D. se întrunește în termen de 14 zile de la primirea acordului Consiliul Şcolii Doctorale și se pronunţă prin hotărâre cu privire la solicitarea de recunoaştere. CSUD transmite hotărârea spre validare/invalidare Senatului UVVG. După validare/invalidare, Rectorul emite decizia de recunoaştere/nerecunoaştere a diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate în domeniul aprobat.

În cazul în care solicitarea nu este aprobată, biroul doctorat informează electronic pe solicitant, care poate depune contestație în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea acestei informări. Contestația este analizată în termen de 5 zile lucrătoare de o comisie numită de CSUD.

In cazul în care se depune solicitare de recunoaștere a dosarul de recunoaştere a diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe obţinute în străinătate pe un alt domeniu în care UVVG nu are școală doctorală, dosarul se înregistrează la secretariatul Rectoratului si va fi analizat de o comisie de evaluare formată din 5 membri speciaiști pe domeniul de specialitate, numiți prin decizia Rectorului.

Comisia de evaluare, în urma analizei dosarului propune conducerii Universității o soluție cu privire la solicitarea de recunoaștere a diplomei în termen de 30 de zile de la data înregistrării acestuia. Contestația este analizată în termen de 5 zile lucrătoare de o comisie numită de Rector.

Termenul poate fi prelungit în cazuri justificate, solicitantul fiind informat în scris cu privire la prelungirea termenului.

Comisia poate solicita posesorului diplomei documente suplimentare, situație în care termenul de soluționare se prelungește cu 30 de zile de la data completării dosarului.

În cazul în care solicitarea este aprobată UVVG va elibera atestatul de recunoaştere a diplomei de doctor titularului, unei persoane împuternicite sau, la cererea scrisă a solicitantului, se transmite prin servicii poştale, cu excepţia atestatelor de recunoaştere emise anterior intrării în vigoare a prezentei proceduri.

Contestații si căi de atac

 În situaţia în care UVVG sesizează existenţa oricăror suspiciuni privind autenticitatea actelor de studii, acestea sesizează organele abilitate.

 Recunoaşterea de către UVVG a diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate, este valabilă şi produce efecte juridice numai la nivelul UVVG.

Recunoaşterea de către CNRED a diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate este valabilă şi produce efecte juridice pe întreg teritoriul României.

 

Vizualizeaza aici procedura:

Procedură privind recunoașterea  în cadrul Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad a diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate

 

Prezenta procedură este adoptată în baza O.M. nr.5923/2016 “Metodologia privind recunoaşterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu professional, obținut în străinătate” publicat în Monitorul Oficial nr. 1014 din data de 16.12.2016

 

Date de contact
Universitatea de Vest Vasile Goldis din Arad
Adresa: Arad, B-dul Revoluției nr. 94; Telefon/Fax: +40-0257.280.260; E-mail: rectorat@uvvg.ro

IOSUD UVVG
Adresa: Arad, str. Liviu Rebreanu, nr 86, Tel/fax: +4 0257 283 033; Email: scoaladoctorala.uvvg.ro