Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad – o cetate a ştiinţei şi culturii arădene, transilvane şi euro-regionale.

Admitere Medicină

Admiterea la Scoala Doctorala de Medicina UVVG Arad

Numarul de locuri disponibile  cu tematica de admitere pentru  admiterea la studii universitare de doctorat – Sesiunea Septembrie 2018

Conducător doctorat Numărul de locuri disponibile Tematica si bibliografia
Prof.univ.dr. Gyorgy BARTFAI – Obstetrică şi ginecologie 3 (Limba Engleză) Tematica si bibliografia
Prof.univ.dr. Solvig EKBLAD – Medicină socială 1 (Limba Engleză) Tematica si bibliografia
Prof.univ.dr. Ioan IOIART – Urologie 3 Tematica si bibliografia
Prof.univ.dr. Afilon JOMPAN – Medicina familiei 3 Tematica si bibliografia
Prof.univ.dr. Eftimie MIUŢESCU– Gastroenterologie 3 Tematica si bibliografia
Prof.univ.dr. Maria PUŞCHIŢĂ – Medicină internă 3 Tematica si bibliografia
Prof.univ.dr. Bogdan TOTOLICI – Chirurgie 5 Tematica si bibliografia

Calendarul admiterii la studii universitare de doctorat – Sesiunea Septembrie 2018

PERIOADA/DATA
Afișarea tematicilor de cercetare în derulare și cele viitoare ale fiecărui conducător de doctorat care are locuri scoase la concurs pentru anul univ. 2018-2019 Iunie 2018
Afişarea bibliografiei necesare pregătirii candidaților pentru proba scrisă aferentă fiecărui conducător de doctorat care are locuri scoase la concurs pentru anul univ. 2018-2018 Iunie 2018
Afișarea modelelor de contracte de studii Iunie 2018
Afișarea distribuţiei pe şcoli doctorale şi conducători de doctorat a locurilor pentru concursul de admitere la doctorat Iunie 2018
Proba de competență lingvistică se poate susține în cadrul Departamentului de Limbi Moderne Aplicate (LMA) din cadrul Facultății de Științe Socio-Umane a UVVG. Pentru candidații care posedă un certificat de competență lingvistică valabil la data concursului, acesta trebuie să fie recunoscut de către departamentul LMA din cadrul Facultății de Științe Socio-umane a UVVG, conform listei de certificate validate de LMA şi afișate pe site-ul UVVG 26 septembrie 2018

Alte date disponibile pentru proba lingvistică și lista cu tipuri de certificate validate de LMA vor fi afișate pe site – iunie 2018

Înscrierea candidaților 3-14 septembrie 2018
Înscrierea candidaților din state non-membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană 23-27 iulie 2018*
Evaluarea dosarelor depuse de candidați 17-21 septembrie 2018
Examen de specialitate 24 septembrie 2018
Afișarea rezultatelor și formularea contestațiilor 25 septembrie 2018
Afișarea rezultatelor finale 27 septembrie 2018

* Conform OMENCS 3107/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, master și doctorat pentru anul universitar 2018-2019, completat cu OMENCS 3755/2016, dosarele candidaților la studii universitare de doctorat din state non-membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană se vor transmite CNRED de către un delegat al universității cu cel puțin 30 zile înainte de începerea programului de studii. 

Condiții de participare la admitere doctorat

• Candidatul trebuie să deţină diplomă de master sau echivalenta acesteia, din tară si din străinătate, conform art. 153 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, excepţie făcând absolvenţii facultăţilor de medicină cu durata studiilor de licenţă de 6 ani şi care totalizează 360 de credite transferabile.
• Înscrierea la concurs nu este condiţionată de domeniul în care candidatul a obţinut diplomele de nivel licenţă şi de nivel master şi nici de cetăţenie, cu condiţia respectării prevederilor legale în vigoare referitoare la echivalarea studiilor.
• Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene au acces la studiile universitare de doctorat în aceleaşi condiţii cu cele prevăzute de actele normative pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele (taxa pentru concursul de admitere, taxa de studiu, taxa de susţinere a tezei de doctorat).
• Cetăţenii străini din ţări care nu aparţin UE trebuie să se conformeze Normelor Metodologice transmise anual de către Ministrul Educaţiei Naţionale.
• Candidatul trebuie să totalizeze, pe ciclurile de licenţă şi de masterat ale învaţământului universitar, minimum 300 de credite transferabile europene (ECTS), pentru domeniul fundamental Ştiinţe ale Naturii, iar pentru domeniul fundamental Ştiinţe Medicale 360 de credite;
• Candidatul trebuie să aibă media minimă 8,00 la examenul de licenţă şi o medie minimă de 8,00 la examenul de disertaţie (Diploma de Master) sau echivalent dacă sistemul de învătământ de unde provine are alt sistem de notare.
• Candidatul are obligația să prezinte chitanţa de achitare a taxei de admitere la IOSUD, stabilită de Consiliul de administraţie al UVVG pentru anul universitar respectiv, al cărei cuantum este publicat pe site-ul universităţii înainte de înscriere.
• Candidatul are obligația să prezinte o declarație pe propria răspundere că nu a avut abateri disciplinare pe parcursul anilor de studiu care au fost sancționate de Comisia de Etică a universității.
• Medicii rezidenţi au dreptul de a se înscrie în perioada rezidenţiatului într-un program de doctorat şi de a avea astfel simultan statutul de asistent de cercetare sau asistent universitar pe perioadă determinată, fiind retribuiţi pentru ambele activităţi, conform legii.

Înscrierea la concurs

Înscrierea la concurs
Candidatul consultă lista „Distribuţia pe Școli doctorale şi conducători de doctorat a locurilor pentru concursul de admitere la doctorat” afişate la avizierul IOSUD (Campus Universitar Vasile Goldis, Str. Liviu Rebreanu nr. 86, Arad), cât şi pe site-ul de Internet al universității.
Se achită de către candidat taxa pentru concursul de admitere la doctorat 2017. Taxa de admitere este de 200 lei. Taxa se poate achita:
– la casieria Universităţii, Bdul Revolutiei 94-96, Arad;
– prin ordin de plată, în contul de EUR: RO49BITRAR1EUR035032CC01, deschis la Banca VENETO, Sucursala Arad; în contul de RON: RO74RNCB0015028152520001, deschis la BCR Sucursala Arad;

Pe chitanţă se va preciza numele candidatului, precum şi menţiunea „Taxă înscriere concurs doctorat, Universitatea de Vest ”Vasile Goldiș” din Arad, Școala Doctorală de ……………..”. Chitanţa se va ataşa dosarului de înscriere ce se depune la IOSUD-UVVG: Campus Universitar ”Vasile Goldiș”, Camera A14, Str. Liviu Rebreanu, nr. 86, Arad.

Dosarul de înscriere la concursul de admitere va conține:

 1. fișă de înscriere în care se va opta pentru conducătorul de doctorat, forma de învățământ/finanțare: cu frecvență cu bursa/taxă sau frecvență redusă cu taxă (Atenție! Consultați cu atenție modelele de contract de studii pentru care optați, deoarece conțin în mod diferit obligații privitoare la frecvență).
  2. diploma de licenţă (copie legalizată) și foaie matricolă sau supliment la diplomă (copie legalizată); absolvenţii care au promovat examenul de licenţă în anul 2017 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de licenţă, adeverinţă în care se menţionează media obţinută la licenţă şi mediile obţinute în anii de studiu, precum și numărul total de credite acumulat pe parcursul studiilor;
 2. diploma de master (copie legalizată) și foaie matricolă sau supliment la diplomă (copie legalizată); absolvenţii care au promovat examenul de disertaţie în anul 2017 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de master, adeverinţă în care se menţionează nota obţinută la disertaţie şi mediile obţinute în anii de studiu, precum și numărul total de credite acumulat pe parcursul studiilor;
 3. declarație pe propria răspundere că nu a avut abateri disciplinare pe parcursul anilor de studiu care au fost sancționate de Comisia de etică a universității.
 4. candidații străini care au absolvit studii universitare în altă țară trebuie să prezinte dovada recunoașterii studiilor de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, eliberată de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED).
 5. Certificat de competență lingvistică. ( Proba de competență lingvistică se va susține în cadrul Departamentul LMA din Fac. de Științe Socio-Umane, Educație Fizică și Sport)
 6. certificatul de naştere(copielegalizată);
 7. certificat de căsătorie (copie legalizată);
 8. actul de identitate (BI/CI/pașaport) (copie simplă);
 9. adeverinţă medicală tip M.S. 18.1.1;
 10. trei fotografii format 3⁄4;
 11. un dosar plic;
 12. curriculum vitae;
 13. lista lucrărilor publicate;

 

În cererea de înscriere la concurs, fiecare candidat va indica un conducător de doctorat şi va candida pe unul din locurile aprobate de către Senat în sesiunea respectivă.

Procedura de înscriere a cetăţenilor străini care nu sunt din Uniunea Europeană (UE), din Spaţiul Economic European (SEE) şi nici din Confederaţia Elveţiană (CH) în vederea participării la concursul de admitere organizat pentru studiile universitare de doctorat este reglementată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6000/2012, împreună cu Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3359MD din 11.03.2013.

Cetăţenii străini au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituţii abilitate de Ministerul Educaţiei Naţionale, validat printr-o testare scrisă și orală a candidatului de către Departamentul de Limbi moderne din cadrul Universității, în cazul în care optează pentru studii doctorale în limba română și elaborarea tezei în limba română. Acest certificat este necesar doar pentru candidații care optează să redacteze și să susțină teza de doctorat în limba română.

Admiterea

Examenul de specialitate constă în două probe:

 1. a) o probă scrisă de specialitate, pe baza bibliografiei stabilite de conducătorul de doctorat;
  b) un interviu în care se analizează preocupările stiinţifice în domeniu ale candidatului, aptitudinile lui de cercetare, tema propusă pentru teza de doctorat şi rezultatele anterioare ale candidatului, după cum rezultă din documentele depuse la înscrierea la concursul de admitere;

Model contract de studii – Forma de învățământ CU FRECVENȚĂ, CU BURSĂ 
Model contract de studii – Forma de învățământ CU FRECVENȚĂ, CU TAXĂ
Model contract de studii – Forma de învățământ FRECVENȚĂ REDUSĂ, CU TAXĂ