MEDICINĂ

FACULTATEA DE

BUN VENIT LA
FACULTATEA DE MEDICINĂ!

Facultatea de Medicină, are propria misiune și obiective specifice învățământului biomedical, armonizate cu Planul strategic de dezvoltare al Universității, respectând şi promovând principiile şi obiectivele Cartei Universitare a Universității de Vest ”Vasile Goldiș” din Arad.

Facultatea de Medicină asigură un sistem educaţional coerent, diversificat ca și ofertă academică, având toate ciclurile educaţionale: licență, masterat și doctorat, inclusiv rezidenţiat și școală postdoctorală.

Cadrul educaţional este diversificat în educaţie teoretică şi practică a viitorilor absolvenţi, realizându-se prin programe de pregătire postuniversitară şi de educaţie biomedicală continuă.

Cele mai importante argumente care au stat la baza iniţiativei de a pune bazele învăţământului bioimedical arădean prin înfiinţarea unei facultăți de profil în Arad, sunt:

 • tradiţia veche şi puternică a medicinei și biologiei arădene;
 • interesul şi sprijinul autorităţilor locale, atât a celor din domeniul sanitar, cât şi al administraţiei publice locale, precum şi a altor factori decizionali implicaţi;
 • poziţia geografică a Aradului, care facilitează cooperarea transfrontalieră cu instituţiile similare din țările învecinate;
 • interesul tinerilor din comunitatea locală pentru învăţământul medical și biologic (peste 30% dintre studenţii facultăţilor de medicină din centrele universitare învecinate proveneau din municipiul sau judeţul Arad);

Învățământul centrat pe student reprezintă obiectivul major pentru îmbunătățirea permanentă a calităţii  procesului didactic. Acesta se realizează print-o analiză Swot în dinamică, ce ne permite transformarea amenințările mediului extern  în oportunități, care la rândul lor  permit transformarea eventualelor punctele slabe în puncte tari, atât  la nivelul facultății cât și a universității noastre.

În cadrul diferenţierii şi diversificării instituţionale a sistemului de învăţământ superior din România, Facultatea de Medicină din cadrul Universității de Vest „Vasile Goldiş” se dezvoltă în mod autonom, şi cu asumarea responsabilă a unei misiuni care integrează noul concept al medicinei fără granițe în contextul strategiei generale de integrare în structurile europene:

 • Misiunea de a forma cadre medicale – medici, biologi și fiziokinetoterapeuți, cu competențe înalte, integrați cu succes pe piaţa naţională şi internaţională a muncii şi de a actualiza pregătirea acestora, precum și a asigura prin rezidențiat, în prima și a doua specialitate, formarea de specialiști în domeniul medical. Prin specializările din structura actuală a Facultăţii se răspunde unor cerinţe ale pieţei forţei de muncă superior calificate. Instituţia şi-a probat competenţa şi responsabilitatea că poate realiza servicii de educaţie a căror calitate este compatibilă cu standardele naţionale şi internaţionale;
 • Misiunea de a genera şi transmite cunoştinţe ştiinţifice, prin formarea de absolvenți cu o dimensiune internațională puternică în direcții de cercetare sau academice, contribuind astfel la îmbogăţirea patrimoniului cunoaşterii universale;
 • Misiunea de a oferi comunităţii diferite servicii sociale şi culturale;
 • Misiunea de a presta servicii antreprenoriale solicitate de beneficiari la condiţii de calitate și competitive.

Facultatea de Medicină, pentru realizarea integrală a misiunii asumate, evoluează în felul următor:

 • din punct de vedere al nivelului/duratei studiilor universitare, este o instituţie de învăţământ superior care îmbină nivelul universitar de studii de licenţă (3-6 ani), cu nivelul de studii masterale, rezidențiat şi studii doctorale.
 • din punct de vedere curricular, Facultatea a abordat un curriculum academic nou, de tip european pentru toate specializările;
 • pe direcţia orientării prioritare spre cercetare ştiinţifică avansată şi de tip antreprenorial, Facultatea de Medicină, dispune de o baza materială şi resursele umane necesare, care să o individualizeze atât la nivel național cât și la nivel internațional,  prin abordarea unor teme de interes.

Corpului academic, a vizat atragerea a cât mai multor studenţi, masteranzi, doctoranzi și postdoctoranzi, prin angrenarea acestora în activitatea de cercetare ştiinţifică. De asemenea au fost cooptaţi în cercuri studenţeşti, mese rotunde, dezbateri ştiinţificesesiuni de comunicări ştiinţifice, în secţiunile pentru studenţi și cadre didactice, toate acestea pentru realizarea unei excelente dezvoltări la nivel academic, care să permită intrarea Facultății de Medicină și implicit a Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad în topul Universităților de prestigiu, din întreaga lume.

Brosura Scolii doctorale deBiologieUVVG

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis