FACULTATEA DE

MEDICINĂ DENTARĂ

NIVEL DE STUDII:

LICENȚĂ

MEDICINĂ DENTARĂ

DURATA

6 ANI

NR. CREDITE

360

LOCAȚIE
Arad, Str. Liviu Rebreanu nr. 86

LIMBA DE PREDARE

ROMÂNĂ

DOMENIUL DE STUDII

SĂNĂTATE

MEDICINĂ DENTARĂ

Vezi PDF

Acreditare AHPGS

Facultatea de Medicină Dentară U.V.V.G. Arad îşi asumă misiunea unui învăţământ modern, formativ prin interdisciplinaritatea şi transdisciplinaritatea domeniilor de studiu fundamentale cu cele aplicative, care contribuie la acumularea cunoştinţelor teoretice şi practice precum şi la dezvoltarea competenţelor orizontale şi transversale, pentru a fi capabili să se integreze cu succes pe piaţa naţională şi internaţională a muncii.

Structura curriculară şi procesul didactic îmbină caracterul informativ al învăţământului medical dentar cu cel formativ, permite implicarea studenţilor în luarea deciziilor şi adoptarea strategiilor educaţionale şi a sistemelor de evaluare curriculară, dezvoltă capacitatea de a lucra în echipă.

Misiunea şi obiectivele programului de studiu Medicină Dentarăsunt conforme cu reglementărilesectoriale specific învăţământului medical conformDirectivei Europene, recunoaşterea internaţională adiplomelor şi calificărilor şi sunt dictate de racordareala Spaţiul European al Învăţământului Superior, precumşi la Spaţiul European al Cercetării Ştiinţifice.Prin compatibilizarea procesului de învăţământ medicalnaţional şi internaţional, conform standardelor specificMedicinii Dentare, am creat posibilităţi de mobilitate astudenţilor prin sistemul ECTS.

Prin reevaluarea curriculeiau fost alocate un număr mai mare de ore activităţilor practice de specialitate cum ar fi: protetică dentară, reabilitarea orală, chirurgia orală, odontoterapia, endodonţia, ş.a.m.d., astfel încât absolvenţii sunt capabili să se integreze cu succes în profilul specializării. Au fost introduse discipline noi: Medicină dentară preventivă şi comunitară, Medicină de Urgenţă, Urgenţe prespitaliceşti, Terapia durerii, ca discipline opţionale, pentru a permite absolventului să aleagă un traseu
educaţional propriu.

A fost modernizată prin resurse proprii infrastructura de predare/cercetare, prin modernizarea bazei tehnicomateriale, crearea de noi laboratoare, în concordanţă cu standardele europene și standardele ARACIS.

VEZI PDF

Structura programului de studiu 2016-2022

VEZI PDF

Plan invatamant specializare Medicina Dentara 2017-2023

VEZI PDF

Plan învățământ specializare Medicină Dentară 2019-2020

VEZI PDF

Plan învățământ specializare Medicină Dentară 2020-2021

COMPETENȚE

COMPETENŢE PROFESIONALE
 • CI – Identificarea stării de boală şi stabilirea diagnosticului corect al afecţiunii (afecţiunilor) dentare.
 • C2 – Terapia conservativa a structurilor odonto – parodontale
 • C3 – Diagnosticul si terapia interceptiva a anomaliilor aparatului dento-maxilar
 • C4 – Restaurarea protetica a arcadelor dentare
 • C5 – Identificarea particularitatilor diagnostice si evolutive si examinarea pacientului cu afecţiuni chirurgicale din sfera oro-maxilofaciala
 • C6 – Gestionarea bazelor teoretice si legislative ale sistemelor de sanatate operaţionale in Romania precum si a celor manageriale vizând cabinetul de medicina dentara.
COMPETENŢE TRANSVERSALE
 • Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale. în condiţii de autonomie restrânsă şi asistenţă calificată
 • CT1 – Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, condiţiilor de finalizare a acestora, etapelor de lucru, timpilor de lucru, termenelor de realizare aferente şi riscurilor aferente
 • Realizarea de proiecte sub coordonare, pentru rezolvarea unor probleme specifice domeniului, cu evaluarea corecta a volumului de lucru, resurselor disponibile, timpului necesar de finalizare şi a riscurilor, în condiţii de aplicare a normelor deontologice şi de etică profesională în domeniu, precum şi de securitate şi sănătate în muncă
  Familiarizarea cu rolurile şi activităţile specifice muncii în echipă şi distribuirea de sarcini pentru nivelurile subordonate
 • CT2 – Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei şi în relaţie cu pacientul
  Realizarea unei lucrări/unui proiect, executând cu responsabilitate sarcini specifice rolului într-o echipă pluridisciplinară
 • Conştientizarea nevoii de formare continuă; utilizarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare, pentru dezvoltarea personală şi profesională
 • CT3 – Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată (portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât in limba română cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională
 • Elaborarea, tehnoredactarea şi susţinerea în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională a unei lucrări de specialitate pe o tema actuală în domeniu, utilizând diverse surse şi instrumente de informare

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis