FACULTATEA DE

ȘTIINȚE ECONOMICE
INFORMATICĂ ȘI
INGINERIE

PROGRAM DE STUDII:

MASTERAT

MANAGEMENT SI MARKETING FORESTIER – IF

DURATA

3 SEMESTRE

NR. CREDITE

90

LOCAȚIE
Arad

LIMBA DE PREDARE

ROMÂNĂ

DOMENIUL DE STUDII

SILVICULTURĂ

MANAGEMENT SI MARKETING FORESTIER

Misiunea programului de master „Management si marketing forestier”este aceea de a dezvolta bagajul de cunoştinţe formale şi informale ale masteranzilor, de a-i integra prin proiecte de cercetare originale la efortul general de conştientizare privind managementul durabil al pădurilor în condiţiile economice de piaţă, utilizarea raţională a lemnului şi a pericolului global de degradare a biodiversităţii pădurilor. În realizarea misiunii şi obiectivelor programului de master, vor fi fructificate colaborările şi parteneriatele ştiinţifice realizate cu instituţii academice din ţară şi străinătate.

OBIECTIVE

Acestui masterat îi revine sarcina de a pregăti cadre, care depăşind problemele intrinseci ale fiecărei discipline, să fie pregătite să performeze concepte transfrontaliere sintetizând cunoştinţele mai multor discipline şi elaborând proiecte complexe. În cadrul domeniului silvicultură, care are ca obiect de lucru ecosistemul „pădure” cu o componentă vegetală şi una animală, obiectivele şi profilul de competenţe dezvoltat în concordanţă cu nevoile identificate pe piaţa muncii şi cu cadrul naţional al calificărilor.

Dacă studiile de licenţă îşi propun însuşirea competenţei de executare a unor proiecte de uz curent, respectiv elaborarea unor proiecte şi studii, de recoltare a produselor forestiere, corectarea torenţilor, ameliorarea unor terenuri degradate, lucrări de topometrie şi cadastru, exploatarea sistemei de maşini ş.a., masteratul îşi propune trecerea de la competenţe executive la competenţe conceptuale, de elaborarea unor proiecte şi studii complexe, care reunesc mai multe discipline sau domenii, de elaborarea unor programe, regulamente, instrucţiuni, normative, strategii, de interpretare superioară a unor date inclusiv cu instrumentul statistico–matematic şi informaţional, de ocuparea unor funcţii de conducere, de activitate în domeniul învăţământului şi cercetării deschizând calea într-o concepţie unitară şi spre o treaptă superioară, de pregătire prin studii doctorale.

COMPETENȚE

Competenţe instrumentale

  • cunoştinţe fundamentale teoretice şi aplicative necesare pentru rezolvarea disfuncţionalităţilor ce se manifestă la nivelul fondului forestier;
  • capacitatea de analiză şi sinteză şi abordarea interdisciplinară a fenomenelor distructive;
  • capacitatea de diagnoză şi prognoză şi de implementare a strategiilor în domeniul politicilor prevăzute de reglementările U.E.

Competenţe interpersonale

  • formarea şi dezvoltarea capacităţii de empatie în diversele situaţii psihosociale;
  • capacitatea de a înţelege specificul diferitelor interacţiuni psihosociale;
  • capacitatea de analiză a diferitelor interacţiuni, precum şi a factorilor care determină specificul acestora şi influenţa lor asupra activităţii indivizilor, grupurilor, comunităţilor;
  • formarea unui comportament în conformitate cu principiile deontologiei.

Competenţe sistemice

  • abilitatea de a colabora/coopera cu alţi specialişti în realizarea unor studii multidisciplinare şi interdisciplinare;
  • capacitatea de adaptare la dinamica situaţiilor concrete a fenomenelor distructive;
  • formarea unei viziuni globale asupra evoluţiei fondului forestier pentru a înţelege interacţiunea dintre diferitele domenii ale realităţii şi interinfluenţarea dintre acestea.

Plan învăţământ specializarea Management si marketing forestier 2016-2018

Plan învăţământ specializarea Management si marketing forestier 2017-2019

Plan învăţământ specializarea Management si marketing forestier 2020-2021

Plan învăţământ specializarea Management si marketing forestier 2021-2022

Plan învăţământ specializarea Management si marketing forestier 2022-2024

Plan învăţământ specializarea Management si marketing forestier 2023-2025

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis