Desfășurarea studiilor universitare de doctorat

CONŢINUTUL PROGRAMULUI DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

Domeniul de doctorat: Medicină

Durata studiilor: 4 ani (8 semestre)

PPUA – Programul de Pregatire Universitara Avansata (2 semestre)

DISCIPLINE:

 • Metodologia cercetarii stiintifice
 • Etica cercetarii stiintifice
 • Proiectarea si redactarea unei lucrari stiintifice
 • Prelucrari statistice ale datelor experimentale(I)
 • Prelucrari statistice ale datelor experimentale (II)
 • Managementul proiectelor de cercetare
 • Principii fundamentale in utilizarea tehnologiei informatiei pentru cercetare
 • Comunicare

Programul de Cercetare Stiintifica (6 Semestre)

 • Proiectul de cercetare are rolul de a defini tema de doctorat, cadrul general al studiilor si desfasurarea acestora, obiectivele studiului, metodologia de cercetare vizata, graficul activitatilor prevazute, etc.
 • Raportul 1 (semestrul 3 ): Raport bibliografic care cuprinde analiza stadiului actual al cunoasterii în domeniu pentru tematica specifică de doctorat
 • Raportul 2 (semestrul 4): Raport bibliografic care cuprinde analiza stadiului actual al cunoasterii în domeniu pentru tematica specifică de doctorat
 • Raportul 3 (Semestrul 5): Rezultate intermediare ale cercetării
 • Raportul 4 (Semestrul 6): Rezultate intermediare ale cercetării
 • Sustinerea Tezei de doctorat in fata Conducatorului de doctorat si Comisiei de indrumare (Semestrul 7/8)
 • Sustinerea publica a tezei de doctorat (Semestrul 7/8)

Durata studiilor universitare de doctorat
Ciclul de studii universitare de doctorat în domeniul medicină durează 8 semestre (4 ani) și are 2 componente: programul de studii universitare avansate cu durata de un an (2 semestre) și programul de cercetare stiinţifică cu durata de 6 semestre. Cele două programe sunt obligatorii.
Programul de pregătire al studentului doctorand
Ciclul de studii universitare de doctorat este compus din “Programul de pregătire avansată”, creditat cu 60 de credite ECTS, cu durata de un an (2 semestre) și “Programul de cercetare științifică” cu o durată de trei ani (6 semestre), finalizat cu susținerea tezei de doctorat.

Programul de pregătire universitară avansată
Programul de pregătire avansată se desfășoară în SDM pe baza unui plan de învățământ avizat de către CSUD și aprobat de către Senat. Parcurgerea acestui program trebuie să asigure obţinerea a 60 de credite ECTS. Planul de învățământ cuprinde două semestre în care se studiază discipline obligatorii, ce asigură tuturor doctoranzilor o viziune unitară în abordarea cercetării științifice în domeniul de doctorat și respectiv, aptitudini de management al proiectelor de cercetare științifică, valorificarea rezultatelor științifice, etica cercetării științifice și noțiuni de biostatistică. Disciplinele obligatorii se planifică modular. Evaluarea se face de către titularul de curs cu calificativele “Foarte bine”, “Bine”, “Satisfacator” sau “Nesatisfăcător”.

În situația în care conducătorul de doctorat consideră necesar ca studentul doctorand să dobândească cunoștințe de bază care se predau în cadrul Masteratelor de cercetare găzduite de Școlile Doctorale, sau în cadrul altor programe de licență sau de master, îi poate solicita studentului să urmeze anumite cursuri, în orice semestru al pregătirii doctorale, fără a susține examen, cu acordul titularului cursului respectiv și a conducerii facultății în care acestea se predau.

Semestrul 2 al primului an se finalizează prin elaborarea Proiectului Programului de Cercetare Științifică, care are rolul de a defini tema de doctorat, cadrul general al studiilor și desfășurarea acestora, obiectivele studiului, metodologia de cercetare vizată, graficul activităților prevăzute, etc. Tema de doctorat se stabilește de către conducătorul de doctorat împreună cu doctorandul, fiind corelată cu domeniul de expertiză al conducătorului de doctorat, cu tematicile și strategia UVVG.

Evaluarea proiectului de cercetare, inclusiv a temei de doctorat se face de către o comisie de evaluare formată din conducătorul de doctorat și comisia de îndrumare.

Absolvenților programelor de studii de Master de cercetare găzduite de Școlile Doctorale, li se pot echivala disciplinele obligatorii cuprinse în Programul de pregătire avansată. În acest sens absolvenții de Master vor înainta o cerere către Consiliul Școlii Doctorale, care va analiza echivalența disciplinelor și va acorda dreptul de echivalare. Cererea va fi însoțită și de fișele disciplinelor studiate în cadrul programelor de Master propuse spre echivalare.

Programul de cercetare științifică
Programul de cercetare științifică este organizat individual pentru fiecare student doctorand de către conducătorul de doctorat împreună cu studentul doctorand. Responsabilitatea privind îndeplinirea programului de cercetare științifică aparține în primul rând studentului doctorand și în al doilea rând conducătorului de doctorat, ambii fiind semnatari ai contractului de studii universitare de doctorat.

Programul de cercetare științifică începe după admiterea proiectului de cercetare științifică care devine astfel program pentru realizarea tezei de doctorat.

Activitatea de cercetare a studentului-doctorand se evaluează prin patru rapoarte de cercetare prezentate în faţa comisiei de îndrumare și a conducătorului de doctorat, după cum urmează:
(a) două rapoarte în cel de-al doilea an al studiilor doctorale – rapoarte bibliografice (Raport 1 si 2) care cuprind analiza stadiului actual al cunoșterii în domeniu pentru tematica specifică de doctorat.
(b) două rapoarte în cel de-al treilea an al studiilor doctorale – Raportul 3 și 4 care cuprind rezultate intermediare ale cercetării; fiecare conducător de doctorat va decide asupra conţinutului acestor rapoarte.

Termenele de susţinere a rapoartelor de cercetare sunt prevăzute în planul individual de cercetare științifică. Termenele de susţinere a celor patru rapoarte pot fi prelungite la solicitarea studentului doctorand, cu avizul conducătorului de doctorat şi cu aprobarea directorului şcolii doctorale.

Prezentările rapoartelor se evaluează printr-un calificativ: „foarte bine”, „bine”, „satisfacător” sau „nesatisfăcător”, de către o comisie formată din conducătorul de doctorat și comisia de îndrumare. Observațiile și sugestiile membrilor comisiei de evaluare, precum și ale membrilor invitați din department sunt notate în proces-verbal, iar studentul doctorand trebuie să le ia în considerare pentru finalizarea tezei.

În cazul respingerii unui raport (care a obţinut calificativul ”nesatisfăcător”), studentul-doctorand îl va susține din nou în fața aceleiași comisii.

Data efectivă a fiecărei expuneri orale (prezentarea raportului) este stabilită de conducătorul de doctorat, în urma primirii unei solicitări scrise din partea studentului-doctorand. Intervalul între două expuneri consecutive nu poate să fie mai mare de 12 luni. Conducătorul de doctorat nu poate lipsi de la nici o expunere, iar din comisia de îndrumare trebuie să fie prezenţi, la fiecare expunere, cel puţin 2 membri.

Raportul privind progresul cercetării doctorale se depune la CSD, împreună cu PV semnat de conducătorul de doctorat şi de membrii comisiei de îndrumare care au fost prezenţi, în termen de 3 zile lucrătoare de la data susţinerii raportului. Procesele-verbale se includ în dosarul doctorandului.

Programul de cercetare științifică și implicit studiile universitare de doctorat se finalizează cu elaborarea și susținerea publică a tezei de doctorat.

SDM organizează periodic conferințe de specialitate susținute de colaboratori ai UVVG cu vizibilitate internațională în domeniul Școlii Doctorale, la care sunt invitați toți studenții doctoranzi, indiferent de stadiul programului de pregătire, cu scopul de le furniza acestora accesul la informații de specialitate de actualitate pe plan național și internațional. Aceste training-uri opționale vor fi menționate explicit în planul de pregătire individuală a studentului doctorand.

SDM organizează periodic conferințe de specialitate susținute de colaboratori ai UVVG cu vizibilitate internațională în domeniul Școlii Doctorale, la care sunt invitați toți studenții doctoranzi, indiferent de stadiul programului de pregătire, cu scopul de le furniza acestora accesul la informații de specialitate de actualitate pe plan național și internațional. Aceste training-uri opționale vor fi menționate explicit în planul de pregătire individuală a studentului doctorand.

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis