FACULTATEA DE

ȘTIINȚE ECONOMICE
INFORMATICĂ ȘI
INGINERIE

PROGRAM DE STUDII:

LICENȚĂ

SILVICULTURĂ – IF

DURATA

4 ANI

NR. CREDITE

240

LOCAȚIE
Arad

LIMBA DE PREDARE

ROMÂNĂ

DOMENIUL DE STUDII

SILVICULTURĂ

SILVICULTURĂ

Programul de licență Silvicultură își propune să asigure absolvenților săi dobândirea calificării de licenţiat în silvicultură, concretizată prin dobândirea cunoștințelor teoretice şi practice legate de gospodărirea pădurilor și a produselor ei, de dobândire a unor abilitaţi cognitive și practice legate de capacitatea de exprimare și comunicare profesională prin mijloace scrise și orale, capacitatea de documentare profesională și de accesare a informaţiilor silvice dintr-o multitudine de mijloace, inclusiv din date de baze electronice, biblioteci, fișiere etc., capacitatea de a elabora în domeniul silviculturii piese scrise care să sintetizeze informaţii profesionale, piese care să informeze pe linie ierarhică ascendentă și să îndrume pe linie descendentă, precum și abilitatea de a elabora studii corespunzător pregătirii, capacitatea de integrare într-o echipă, de a susţine puncte de vedere, de a colabora cu alţi specialiști în mod obiectiv și corect. Fixarea obiectivelor specifice are la bază o gândire unitară bazată pe următoarele concepte: conceptul viziunii ecosistemice asupra pădurii, conceptul privind nevoia ca orice intervenţie gospodăreasca, tehnică, în pădure să prezinte și o componentă ecologică și de protecţie a mediului, conceptul asigurării funcţiilor multiple ale pădurii, chiar dacă acestea încă nu pot fi exprimate valoric, conceptul pregătirii continue, în trepte (masterat, doctorat), bazat pe aptitudini lingvistice și de documentare.

OBIECTIVE

Obiective cognitive:

 • cunoașterea factorilor abiotici și biotici care condiționează producţia forestieră (lemnoasă, nelemnoasă și cinegetică);
 • cunoașterea biologiei organismelor vegetale și animale din ecosistemul forestier, relevante pentru producţia forestieră;
 • cunoașterea legilor care guvernează ecosistemul forestier, a devierilor posibile și a măsurilor de remediere;
 • cunoașterea legilor economice particularizate la producţia forestieră.

Obiective aplicative:

 • cunoașterea procedeelor matematice, statistice și informaţionale de determinare cantitativă și calitativă a stării pădurilor;
 • cunoașterea tehnicilor de întemeiere, conducere și ameliorare a arboretelor, de recoltare şi valorificare a masei lemnoase și a produselor accesorii ale pădurii;
 • cunoașterea procedeelor de administrare, organizare a producţiei forestiere și de valorificare a acesteia.

COMPETENȚE

Competenţe profesionale

 • C1. Fundamentarea managementului durabil al fondului forestier, al fondului cinegetic, salmonicol şi al conservării biodiversităţii
 • C2. Elaborarea şi implementarea proiectelor tehnico-economice privind reglarea procesului de producţie forestieră, cinegetică şi salmonicolă
 • C3. Elaborarea, implementarea şi monitorizarea proiectelor de reconstrucţie ecologică a ecosistemelor
 • C4. Aplicarea măsurilor de protecţie, ameliorare şi creştere a productivității ecosistemelor forestiere
 • C5. Cunoaşterea şi controlul aplicării cadrului legal, administrativ, financiar-contabil şi de piaţă specific silviculturii
 • C6. Administrarea sistemului informaţional specific silviculturii.

Competențe transversale

 • CT1. Elaborarea şi respectarea unui program de lucru şi realizarea atribuţiilor proprii cu profesionalism şi rigoare
 • CT2. Aplicarea unor tehnici eficiente de comunicare în activitățile specifice muncii în echipă; asumarea unui rol în cadrul echipei şi respectarea principiilor diviziunii muncii
 • CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă cu scopul de a se adapta şi a răspunde constant exigenţelor dezvoltării economice; utilizarea tehnicilor de informare şi comunicare şi a unei limbi de circulaţie internaţională
VEZI PDF

Plan învăţământ specializarea Silvicultură 2016-2020

VEZI PDF

Plan învăţământ specializarea Silvicultură 2017-2021

VEZI PDF

Plan învăţământ specializarea Silvicultură 2020-2023

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis