FACULTATEA DE

ȘTIINȚE ECONOMICE
INFORMATICĂ ȘI
INGINERIE

PROGRAM DE STUDII:

LICENȚĂ

INFORMATICĂ – IF, IFR

DURATA

3 ANI

NR. CREDITE

180

LOCAȚIE
Arad

LIMBA DE PREDARE

ROMÂNĂ

DOMENIUL DE STUDII

INFORMATICĂ

INFORMATICĂ

Misiunea specializării constă în:

 • formarea profesională, iniţială şi continuă, la nivelul universitar, în domeniul informaticii cu implicaţii în alte domenii complementare;
 • realizarea, în domeniul specializării, a unui învăţământ superior de calitate, prin alocarea unor resurse cât mai mari şi cifre de şcolarizare mici, pentru a asigura un proces de învăţământ individualizat, de eficienţă ridicată;
 • cercetare ştiinţifică şi tehnologică;
 • transfer de ştiinţă, tehnologie şi know-how în mediul economico-social, în producţie şi în servicii pentru terţi.

COMPETENȚE

Competenţe profesionale

 • C1. Programarea în limbaje de nivel înalt
 • C2.  Dezvoltarea și  întreținerea aplicațiilor informatice
 • C3. Utilizarea instrumentelor informatice în context interdisciplinar
 • C4. Utilizarea bazelor teoretice ale informaticii și a modelelor formale
 • C5. Proiectarea și gestiunea bazelor de date
 • C6. Proiectarea și administrarea rețelelor de calculatoare

Competențe transversale

 • CT1 Aplicarea regulilor de muncă organizată și eficientă, a unor atitudini responsabile față de domeniul didactic-științific, pentru valorificarea creativă a propriului pe cu respectarea principiilor și a normelor de etică
 • CT2 Desfășurarea eficientă a activităților organizate într-un grup interdisciplinar și dezvoltarea capacitaților empatice de comunicare interpersonală, de relaționare și colaborare cu grupuri diverse
 • CT3 Utilizarea unor metode și tehnici eficiente de învățare, informare, cercetare și dezvoltare a capacitaților de valorificare a cunoștințelor, de adaptare la cerințele unei societăți dinamice și de comunicare în limba română și într-o limbă de circulație internațională

OBIECTIVE SPECIFICE

 • formarea de specialişti cu pregătire superioară, apţi să se integreze eficient pe piaţa muncii şi performanţi în raport cu standardele europene;
 • îmbunătăţirea calităţii procesului de învăţământ prin utilizarea mijloacelor de predare moderne;
 • asigurarea procesului didactic cu cadre didactice de valoare în scopul asigurării condiţiilor de acreditate;
 • dezvoltarea cercetării ştiinţifice şi diseminarea producţiei ştiinţifice proprii prin participarea la conferinţe naţionale şi internaţionale;
 • amplificarea relaţiilor internaţionale;
 • furnizarea de servicii de formare continuă prin programe de conversie, reconversie şi perfecţionare profesională;
 • promovarea unui management academic al calităţii educaţiei corespunzător principiilor Procesului Bologna.
VEZI PDF

Plan învăţământ specializare Informatică – IF, IFR 2016-2019

VEZI PDF

Plan învăţământ specializare Informatică – IF, IFR 2017-2020

VEZI PDF

Plan învăţământ specializare Informatică – IF, IFR 2020-2023

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis