D.P.P.D.

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

COLOCVIU GRADUL DIDACTIC I

seria 2024 – 2026

În conformitate cu OMECTS nr.5561/07.10.2011, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. Cadrele didactice care au optat pentru susținerea Gradului didactic I la centrul de perfecționare din cadrul Universității de Vest ,,Vasile Goldiș” din Arad (DPPD- UVVG), ale căror dosare de înscriere ne- au fost transmise de către Inspectoratele Școlare Județene, trebuie să completeze o fişă de înscriere la COLOCVIUL DE ADMITERE (se găsește în format tipizat, mai jos) și să o trimită secretariatului DPPD, prin e-mail, la adresa: dppd@uvvg.ro Perioada de trimitere este: 15.01.2024-02.02.2024.

COLOCVIUL DE ADMITERE

 • Colocviul de admitere se va desfăşura în data de 08 februarie 2024, între orele 9-15. Colocviul se va desfășura ON-LINE, prin Google Meet.
 • Candidații vor primi pe adresele de e-mail, menționate pe fișele de înscriere, invitațiile de participare la examen. Invitațiile vor fi trimise în data de 05 februarie 2024.
 • Programarea pe specializări se va afişa în 05.02. 2024 (vezi secțiunea: ANUNȚURI ).

 • Accesul la examen se va face doar pe baza invitației și este condiţionat de prezentarea actului care atestă numele înscris pe fişa de înscriere.

DESFĂȘURAREA COLOCVIULUI DE ADMITERE PENTRU

GRADUL DIDACTIC I

Potrivit art. 34, alin. 2, din OM. 5561/07.10.2011, pentru colocviu „tematica va fi alcătuită, în mod echilibrat, din două arii tematice, respectiv:

a) teme privind metodologia cercetării pedagogice şi tehnica elaborării unei lucrări

metodico-ştiinţifice;

b) teme privind domeniul de specialitate şi didactica acestuia”.

Candidaţii vor fi examinaţi din:

 1. Domeniul corespunzător temei lucrării metodico-ştiinţifice indicată în fișa de înscriere: importanţa teoretică şi practică a temei alese, oportunitatea studierii acesteia, actualitatea bibliografiei propuse, consemnarea corectă a acesteia, cunoaşterea principalelor probleme ce vor fi abordate în lucrare, integrarea temei în domeniul mai larg teoretico-metodologic etc..
 2. Domeniul proiectării pedagogice pentru specialitatea respectivă, cu referire la conceperea, realizarea, evaluarea şi autoreglarea activităţilor de predare-învăţare specifice temei propuse. Se va urmări capacitatea candidaţilor de a sesiza implicaţiile pedagogice și practice ale temei tratate.
 3. Metodologia specifică cercetării ştiinţifice, psihopedagogice şi metodice: ipoteza (ipotezele) de lucru, specificul investigării pe care intenţionează să o realizeze candidatul (sau pe care a iniţiat-o deja), metodologia propusă, preocupările şi intenţiile referitoare la realizarea lucrării, modalități de valorificare a experienţei personale în elaborarea lucrării etc.

EVALUAREA LA COLOCVIUL DE ADMITERE

 • Evaluarea candidaţilor se va face prin calificative: admis sau respins.
 • Rezultatele colocviului de admitere nu pot fi contestate.
 • Desemnarea conducătorilor ştiinţifici se face de către centrul de perfecţionare, în funcţie de două criterii, respectiv :

a) corespondenţa dintre domeniul tematic al lucrării metodico-stiinţifice şi domeniul de competenţă a coordonatorului;

b) opţiunea scrisă a candidaţilor, în limita numărului maxim de coordonări aprobat de centrul de perfecţionare pentru fiecare profesor coordonator (Anexa la OM. 5561/07.10.2011, art. 35, alin. 4);

 • Desemnarea conducătorilor ştiinţifici va fi comunicată candidaţilor, în termen de cel mult 10 zile de la desfăşurarea colocviului.

TAXA DE ÎNSCRIERE

 • • Taxa de înscriere la colocviul de admitere la gradul I este de 600 lei. Se poate achita în contul UNIVERSITĂȚII DE VEST ,, VASILE GOLDIȘ” DIN ARAD :

  COD IBAN RO74 RNCB 0015 0281 5252 0001 – pentru contul de LEI, deschis la BCR Sucursala Arad.

  COD IBAN RO37 WBAN 2511 0000 0290 7491 – pentru contul de LEI, deschis la Banca Intesa Sanpaolo Bank Arad. cu specificarea: taxa admitere colocviu grad I

  • Dovada plății taxei de înscriere la colocviul de admitere (copie chitanță) trebuie să fie trimisă secretariatului, împreună cu fișa de inscriere.

ELABORAREA LUCRĂRII METODICO-ȘTIINȚIFICE – SERIA 2024-2026

Sub îndrumarea conducătorilor ştiinţifici, lucrările metodico-ştiinţifice se vor elabora în perioada: 15.02.2024 – 31.08.2026.

Criteriile de elaborare a lucrării metodico-ştiinţifice sunt prezentate în Anexa 13 a OM 5561/2011.

ADRESA DPPD:

Strada G-ral Praporgescu Nr. 1-3 ARAD

Tel secretariat: 0040257254108 , e-mail: dppd@uvvg.ro

Anexă:

Fișa de înscriere

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis