Cadrul Juridic

Cadrul Juridic

Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad, este instituție de învățământ superior persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, parte a sistemului naţional de învăţământ, autonomă, atât din punct de vedere academic, cât si economico-financiar, având drept fundament proprietatea privată, garantată de Constituția României, fondată în anul 1990, acreditată prin Legea nr. 240/2002 și evaluată periodic de către ARACIS  și AHPGS.

Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad a fost înfiinţată în anul 1990, având drept scop promovarea valorilor educației, cercetării și relației cu societatea, sub semnul comunității academice, valorizând cultura instituțională și perpetuând valorile naționale și universale. Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad, furnizează servicii de educaţie şi de cercetare în domeniul cunoaşterii ştiinţifice, şi are drept ideal, utilizarea valorilor academice în scopul dezvoltării personale, al inserției profesionale a individului și a satisfacerii nevoii de competență a mediului socio-economic.

Iniţiativa înfiinţării Universităţii de Vest “Vasile Goldiș” Arad a aparţinut regretatului prof. univ. dr. AUREL ARDELEAN, rector fondator al Universităţii de Vest “Vasile Goldiș” Arad şi preşedinte fondator al Fundaţiei Universitare ”Vasile Goldiș” Arad.

De ce Vasile Goldiș?

Universitatea poartă numele patronului spiritual Vasile Goldiş, fiind unul dintre corifeii şi ideologul Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, care afirma că „numai instituţiile cultural-educative, în care rolul de bază îl are învăţământul, au menirea de a contribui la afirmarea unui popor într-o democraţie de tip naţional”.

Astfel, rectorul fondator prof. univ. dr. AUREL ARDELEAN a fost cel care a ” îndeplinit visul arădenilor de a avea învăţământ superior” în oraș, așa cum își dorea Vasile Goldiș la începutul veacului trecut, chiar în Parlamentul de la Budapesta.

Comunitatea academică a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad își asumă să ducă mai departe moştenirea lăsată de regretatul rector fondator, prof. univ. dr. AUREL ARDELEAN, orașului și județului Arad, bazându-se pe excelență, flexibilitate și calitatea actului educational, mărturie stând generațiile de absolvenți bine inserați pe piața muncii. 

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad funcționează în temeiul Constituției României, Legii învățămăntului superior, Hotărârilor de Guvern privind aprobarea anuală a Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior a domeniilor şi programelor de studii universitare de master acreditate, Ordinelor ministrului educației privind acreditarea domeniilor de doctorat, reglementărilor fundamentale ale statului de drept, cu respectarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului şi ale principiilor Declaraţiei privind Libertatea Academică şi Autonomia Instituţiilor de Învăţământ Superior (Lima, 1988) precum și a legislației care guvernează învățământul superior.

DOMENIU NR.

CRT.

REGULAMENT/METODOLOGIE/PROCEDURĂ
ORGANIZARE GENERALA 1. Carta Universitară 
2. Organigrama Universităţii
3. Regulament de organizare şi funcţionare a Senatului UVVG pentru mandatul 2024-2029
4. Regulament de organizare şi funcionare a Consiliului de Administraţie al UVVG
5. Regulamentul intern al UVVG
6. Regulament de organizare si functionare a Comisie de Etica Universitara
ALEGERI ACADEMICE 7. Regulament privind procesul de stabilire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul UVVG pentru mandatul 2024-2029
8. Metodologie de organizare şi desfăşurare a referendumului universitar la nivelul UVVG pentru alegerea modalităţii de desemnare a Rectorului pentru mandatul 2024-2009
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITATE DIDACTICA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Regulament de organizare si functionare a Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitati
10. Regulament de organizare si functionare a Departamentului pentru asigurarea calitatii
11. Codul de asigurare a calitatii
12. Regulament antiplagiat
13. Regulament de organizare si functionare a Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic
14. Metodologie de organizare a programelor de formare psihopedagogica in cadrul DPPD
15. Procedura privind recunoasterea automata a calitatii de conducator de doctorat obtinuta in strainatate
16. Procedura privind recunoasterea automata a functiilor didactice din invatamantul universitar obtinute in institutii de invatamant universitar acreditate din strainatate
17. Procedura privind recunoasterea automata de catre UVVG a diplomei si titlului de doctor in stiinte sau intr-un domeniu professional, obtinute in strainatate
18. Regulament privind initierea, aprobarea, monitorizarea si evaluarea periodica a programelor de studii in UVVG
19. Regulament intocmire stat de functii
20. Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante din UVVG
21. Metodologie privind mentinerea calitatii de titular in invatamant si/sau cercetare a cadrelor didactice sau cercetatorilor
22. Regulament de organizare si functionare a studiilor universitare de licenta
23. Regulament de organizare si functionare a studiilor universitare de masterat
24. Regulament de organizare si functionare a Departamentului de studii masterale IOSUM
25. Metodologie de organizare inregistrare si raportare a programelor de studii postuniversitare la UVVG
26. Regulament de organizare si functionare a Departamentului de pregatire prin rezidentiat
27. Metodologie de organizare si desfasurare a Programului pregatitor de limba romana pentru cetatenii straini
28. Regulament de acordare a premiilor, diplomelor, medaliilor, distinctiilor in cadrul UVVG
DOCTORAT 29. Regulament de organizare si desfasurare a studiilor universitare de doctorat in cadrul UVVG
30. Regulament de organizare si functionare a Scolii Doctorale Multidisciplinare
31. Metodologie privind organizare si desfasurarea admiterii la studiile universitare de doctorat pentru anul universitar 2024-2025
32. Regulament privind generarea si analiza raportului de similitudine
33 Regulament privind desfasurarea procesului de obtinere a  atestatului de abilitarii
 

 

 

 

 

STUDENTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDENTI

34. Codul universitar al drepturilor si obligatiilor studentului
35. Regulament privind activitatea profesionala a studentilor si masteranzilor
36. Regulament ECTS
37. Regulament privind acordarea burselor pentru studenti
38. Regulament privind evaluarea, examinarea si notarea studentilor si masteranzilor
39. Procedura operationala de solutionare a contestatiilor la examenele scrise
40. Procedura privind consemnarea centralizarea si monitorizarea prezentei studentilor
41. Metodologia de organizare si desfasurare a admiterii la studiile universitare de licenta, masterat si doctoat pentru anul universitar 2024-2025
42. Metodologie privind primirea la studii si scolarizarea cetatenilor straini in cadrul UVVG
43. Metodologia pentru inscrierea la studii de rezidentiat a cetatenilor straini
44. Metodologie de admitere la Programul pregatitor de limba romana pentru cetatenii straini
45. Metodologia de organizare si desfasurare a examenelor de finalizare a studiilor in cadrul UVVG
46. Ghid privind elaborarea lucrarilor de finalizare a studiilor universitare de licenta si masterat
47. Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de finalizare a Programului pregatitor de limba romana pentru cetatenii straini
48. Ghidul studentului
49. Regulament privind mobilitatea academica a studentilor
50. Regulament ERASMUS
51. Regulament privind organizare si functionarea Centrului de Consiliere si Orientare a Carierei pe tot parcursul vietii
52. Chestionar inserție pe piața muncii – absolvenți UVVG
53. Regulamentul de organizare a programului de voluntariat in UVVG
54. Regulament privind  efectuarea stagiului de practica in cadrul programelor universitare de licenta si master
55 Regulament de recunoastere a perioadelor de studii efectuate in strainatate
56. Strategia de diminuare a riscului de abandon universitar al studentilor UVVG
GESTIUNEA SCOLARITATII 57. Procedura gestionare acte studii
58. Regulament privind regimul actelor de studii
59. Procedura operationala privind gestionarea registrului matricol la ciclurile de licenta si master
 

 

 

 

ADMINISTRATIVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60. Regulament privind activitatea in cadrul secretariatelor Universitatii
61 Regulament de organizare si functionare a Biroului pentru Studenti Straini
62 Regulament de organizare si functionare a Arhivei Universitatii
63 Nomenclator arhivistic UVVG
64. Regulament de organizare si functionare a Departamentului de Tehnologie a Informatiei
65. Norme si proceduri privind aplicarea politicilor de securitate a sistemului de resurse informatice si de comunicatii in cadrul UVVG
66. Politica de securitate a resurselor informatice si de comunicatii in Universitatea de Vest Vasile Goldis din Arad
67. Regulament GDPR
68. Politică de protecție a datelor cu caracter personal
69. Regulament de organizare si functionare a Tipografiei UVVG
70. Regulament  de organizare si functionare a Bibliotecii UVVG
71. Regulament  de organizare si functionare a Editurii Universitatii
72. Regulamentul de organizare si functionare a Departamentului de Relatii Internationale
73. Regulament de organizare si functionare a Directiei financiar-contabile din cadrul UVVG
74. Regulament taxe
75. Regulamentul de organizare si functionare a Directiei Juridice din UVVG
76. Regulament de organizare si functionare a Directiei Resurse Umane
77 Regulament de organizare si functionare a Directiei General Administrative

Regulament de organizare si functionare a Comisiei de Etica

COMISIA DE ETICĂ UNIVERSITARĂ A UNIVERSITĂŢII DE VEST „VASILE GOLDIŞ” DIN ARAD 2024-2028

Preşedinte: Conf. univ. dr. DASCĂL TEODOR

Vicepreşedinte:  Prof. univ.dr. NEAGU OLIMPIA

Membrii:

 • Lect. univ. dr. PAPIU HORAŢIU SABIN
 • Lect. univ. dr. MARCU RADIANA CARMEN
 • Lect. univ. dr.  CIACLI PETRU
 • Şef lucrări dr. DUMITRA SIMONA
 • Conf. univ. dr. ALBU PAUL
 • Lect. univ. dr. LUCACIUC ŞTEFAN
 • Student-doctorand NĂDĂBAN ALEXANDRA
 • Student LAZĂR GIULIA SARA
 • Student SABOU MARTINA-DENISA

Membru supleant: șef de lucrări dr. HEPCAL CUC IOANA MARINELA

Secretar:                  TRIPA MIHAELA

SUBCOMISIA DEDICATĂ ETICII CERCETĂRII

 • Prof. univ.dr. NEAGU OLIMPIA
 • Şef lucrări dr. DUMITRA SIMONA
 • Conf. univ. dr. ALBU PAUL
 • Lect. univ. dr. LUCACIUC ŞTEFAN
 • Student-doctorand NĂDĂBAN ALEXANDRA
 • Student SABOU MARTINA-DENISA

INFORMARE PRIVIND SELECȚIA COMPONENȚEI NOMINALE A COMISIEI DE ETICĂ UNIVERSITARĂ

HG programe de studii universitare de licenta, masterat, doctorat
 • HG 88/17.12.1993

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis