FACULTATEA DE

STOMATOLOGIE

Facultatea de Stomatologie U.V.V.G. Arad îşi asumă misiunea unui învăţământ modern, formativ prin interdisciplinaritatea şi transdisciplinaritatea domeniilor de studiu fundamentale cu cele aplicative, care contribuie la acumularea cunoştinţelor teoretice şi practice precum şi la dezvoltarea competenţelor orizontale şi transversale, pentru a fi capabili să se integreze cu succes pe piaţa naţională şi internaţională a muncii.

Structura curriculară şi procesul didactic îmbină caracterul informativ al învăţământului medical dentar cu cel formativ, permite implicarea studenţilor în luarea deciziilor şi adoptarea strategiilor educaţionale şi a sistemelor de evaluare curriculară, dezvoltă capacitatea de a lucra în echipă.

Misiunea şi obiectivele programului de studiu Medicină Dentară sunt conforme cu reglementările sectoriale specific învăţământului medical conformDirectivei Europene, recunoaşterea internaţională adiplomelor şi calificărilor şi sunt dictate de racordarea la Spaţiul European al Învăţământului Superior, precumşi la Spaţiul European al Cercetării Ştiinţifice. Prin compatibilizarea procesului de învăţământ medicalnaţional şi internaţional, conform standardelor specific Medicinii Dentare, am creat posibilităţi de mobilitate astudenţilor prin sistemul ECTS.

Prin reevaluarea curricule iau fost alocate un număr mai mare de ore activităţilor practice de specialitate cum ar fi: protetică dentară, reabilitarea orală, chirurgia orală, odontoterapia, endodonţia, ş.a.m.d., astfel încât absolvenţii sunt capabili să se integreze cu succes în profilul specializării. Au fost introduse discipline noi: Medicină dentară preventivă şi comunitară, Medicină de Urgenţă, Urgenţe prespitaliceşti, Terapia durerii, ca discipline opţionale, pentru a permite absolventului să aleagă un traseu
educaţional propriu.

A fost modernizată prin resurse proprii infrastructura de predare/cercetare, prin modernizarea bazei tehnicomateriale, crearea de noi laboratoare, în concordanţă cu standardele europene și standardele ARACIS.

CADRE DIDACTICE

Facultatea De Stomatologie
Departamentul De Medicină Dentară

ORAR CONSULTATII CADRE DIDACTICE

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis