FACULTATEA DE

ȘTIINȚE SOCIO- UMANE
ȘI EDUCAȚIE FIZICĂ
ȘI SPORT

NIVEL DE STUDII:

MASTERAT

MANAGEMENT EDUCAȚIONAL

DURATA

2 ANI

NR. CREDITE

120

LOCAȚIE
Arad, Str. Liviu Rebreanu nr. 86, 310414

LIMBA DE PREDARE:

ROMÂNĂ

DOMENIUL DE STUDII

ŞTIINŢE ALE
EDUCAŢIEI

MANAGEMENT EDUCAȚIONAL

Structura planului de învăţământ asigură pregătirea teoretică şi practică a viitorilor specialişti, în concordanţă cu exigenţele actuale şi de perspectivă în domeniul educaţiei. Pe lângă asimilarea cunoştinţelor de ultimă generaţie şi formarea competenţelor corespunzătoare disciplinelor de specialitate, se pune un accent deosebit şi pe formarea abilităţilor practice pentru utilizarea creativă şi individualizată a metodelor şi tehnicilor bazate pe diferite orientări teoretice, asigurată  inclusiv efectuarea  activităţilor practice la unităţi publice şi private cu activitate de profil. Absolvenţii specializării Management educaţional  îşi vor putea desfăşura activitatea în: unităţi şcolare indiferent de nivelul de pregătire, societăţi profesionale, centre, fundaţii şi asociaţii, în  fiecare context (educaţional/ şcolar, organizaţional/ corporatist/ industrial, judiciar/ juridic, securitate şi apărare naţională etc.).

Misiunea programului de studiu –  Management educaţional – este profesionalizarea in domeniul managementului educaţional prin dezvoltarea unui sistem funcţional de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi specifice domeniului şi specializării, precum şi dezvoltarea unui sistem de atitudini care să permită adaptarea oportună şi eficientă la schimbările aferente învăţământului preuniversitar şi universitar. Concret, misiunea de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică asumată se referă la: formarea de specialişti în domeniul educaţiei, competitivi pe piaţa naţională şi internaţională a muncii; perfecţionarea procesului instructiv – educativ în acord cu cele mai noi şi mai performante achiziţii ale cunoaşterii ştiinţifice din domeniile specializării şi  ştiinţelor educaţiei; realizarea unui permanent transfer de cunoştinţe de specialitate spre comunitate şi mediul profesional; extinderea sistemului conceptual fundamental din management si aplicarea lui la specificul managementului şcolar pentru realizarea unei viziuni holistice si flexibile asupra actului educaţional instituţionalizat şi profesionalizarea managerilor şcolari capabili sa proiecteze, organizeze, să conducă şi să evalueze instituţiile şcolare.

COMPETENȚE

 • Managementul organizaţiei şcolare şi al grupului/clasei de elevi;
 • Managementul programelor de studii şi al proiectelor educaţionale;
 • Proiectarea, realizarea şi evaluarea activităţii didactice, a documentelor curriculare, a rezultatelor învăţării individuale şi organizaţionale;
 • Comunicarea, relaţionarea şi dezvoltarea parteneriatelor socio-educaţionale cu actorii mediului intern şi extern al organizaţiei educaţionale;
 • Realizarea unor cercetări educaţionale şi valorificarea rezultatelor în practica educaţională;
 • Managementul carierei, dezvoltarea continuă a competenţelor profesionale personale şi a performanţei instituţionale

Orar consultații, programul de studii universitare de masterat-Management educational

OCUPAŢII POSIBILE

Absolvenţii vor dobândi calificarea pentru ocuparea unor locuri de muncă, precum:

 • Manager şcolar (director).
 • Manager proiect.
 • Psihopedagog.
 • Asistent de cercetare în pedagogie.
 • Consilier învăţământ.
 • Expert învăţământ .
 • Inspector învăţământ.
 • Referent de specialitate în învăţământ.
 • Mentor.
 • Consilier şcolar.

STRUCTURA PROGRAMULUI DE STUDIU

Anul 1
 • Management general (1 sem)
 • Managementul resurselor umane (1 sem)
 • Metode de cercetare (elaborare proiect) (1 sem)
 • Sociologia educaţiei (1 sem)
 • Consiliere şi orientare (1 sem)
 • Politici educaţionale europene (1 sem)
 • Marketing educaţional (1 sem)
 • Management financiar (1 sem)
 • Management de proiecte (1 sem)
Anul 2
 • Comunicare organizaţională (1 sem)
 • Învăţământ integrat (1 sem)
 • Managementul calităţii (1 sem)
 • Teoria educaţiei (1 sem)
 • Teoria curriculumu-ului (1 sem)
 • Dimensiuni actuale ale teoriei şi metodologiei instruirii (1 sem)
 • Probleme actuale ale teoriei şi metodologiei evaluării (1 sem)
 • Analiză tranzacţională (1 sem)
 • Cercetare şi practică de specialitate (1 sem)

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis