FACULTATEA DE

ȘTIINȚE JURIDICE

NIVEL DE STUDII:

LICENȚĂ

POLIȚIE LOCALĂ

DURATA

3 ANI

NR. CREDITE

180

LOCAȚIE
Str. Liviu Rebreanu, nr. 86 Arad, 310045

LIMBA DE PREDARE

ROMÂNĂ

DOMENIUL DE STUDII

ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE

SCURTĂ PREZENTARE

            Facultatea de Științe Juridice din cadrul universității este prima Facultate de Drept privată din România, înființată în anul 1990.

            Facultatea gestionează parcursul universitar al studențiilor în conformitate cu un curriculum proiectat la standarde naționale și europene, asigurând o pregătire profesională, teoretică și practică, ce garantează integrarea socio-profesională în specialitate a absolvențiilor. Acest fapt este garantat de judicioasa îmbinare a disciplinelor de specialitate cu cele complementare, opționale și de cultură generală prin care studenții dobândesc competențe profesionale ce îi vor face competitivi pe piața muncii.

            Începând cu anul universitar 2020-2021, Facultatea de Științe Juridice din cadrul Universității de Vest ”Vasile Goldiș” din Arad, oferă un nou program de studii universitare de licență ”POLIȚIE LOCALĂ”, forma de învățământ – cu frecvență, acesta fiind configurat în consonanţă cu prevederile CNC, cu RNCIS și standardele ARACIS. .

            Programul de studiu este organizat la forma de învățământ IF cu durata de 3 ani, 6 semestre, 180 de credite ECTS. Titlul absolvenților: licenţiat în Știinţe administrative.

            Pentru pregătirea studenţilor la specializarea POLIȚIE LOCALĂ sunt asigurate atât premisele organizatorice, materiale, cât şi cele ştiinţifice, didactice, necesare desfăşurării procesului de învăţământ în condiţii optime. Spaţiul didactic existent asigură desfăşurarea activităţilor didactice, resursele umane sunt pregătite în conformitate cu legislaţia în vigoare, planurile de învăţământ şi fișele disciplinelor sunt elaborate prin respectarea criteriilor impuse de normele în vigoare, iar examenele semestriale, admiterea şi licenţa sunt organizate în funcţie de Metodologiile elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi de Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad.

            Specializarea POLIȚIE LOCALĂ din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Juridice pregăteşte specialişti de înaltă calificare, cum ar fi: consilieri administraţie publică, expert administraţie publică, inspector de specialitate administrație publică, referent de specialitate administrație publică, consultant administraţie publică, inspector de specialitate formare, evaluare şi selecţie profesională, administrator public, consilieri instituţii publice, inspector de poliţie locală, inspector de securitate, intervenţie şi pază, asistent de cercetare în ştiinţe administrative, funcţionar public cu statut special, funcţionar public în cadrul administraţiei locale, consilier administraţie locală, manager în administraţia locală (cu respectarea şi îndeplinirea altor condiţii prevăzute de lege).

PLAN DE ÎNVATAMANT APLICABIL ANULUI UNIVERSITAR 2023-2026

PLAN DE ÎNVATAMANT APLICABIL ANULUI UNIVERSITAR 2022-2025

PLAN DE ÎNVATAMANT APLICABIL ANULUI UNIVERSITAR 2021-2022

PLAN DE ÎNVATAMANT APLICABIL ANULUI UNIVERSITAR 2020-2021

Prin programul de studii POLIŢIE LOCALĂ se dezvoltă următoarele competenţe:

 • Dezvoltarea de competenţe care să permită studentului şi viitorului absolvent, să soluţioneze probleme şi speţe, adică să aplice cunoştinţele juridice teoretice dobândite în situaţii concrete, precum şi abilitatea de a interpreta corect texte normative, potrivit metodelor şi tehnicilor consacrate de interpretarea juridică;
 • Dezvoltarea competenţelor de a recunoaşte şi de a ordona noţiuni, instituţii, norme în raport cu importanţa şi relevanţa lor în cadrul diferitelor sisteme;
 • Înţelegerea interdisciplinară a fenomenului administrativ statal cu accentuarea aspectelor privind siguranţa şi ordinea publică;
 • Aplicarea corectă şi orientarea către cetăţean a legilor şi a celorlalte acte normative din sfera de competenţă a poliţiei locale;
 • Competenţe cu privire la desfăşurarea unor acţiuni specifice de prevenire a fenomenului infracţional, asigurarea ordinii şi liniştii publice, a siguranţei cetăţeanului;
 • Aplicarea cunoştinţelor teoretice administrative, economice şi politice dobândite, într-un spirit de pluri şi interdisciplinaritate ştiinţifică, în sectorul public cu orientare asupra eficienţei actului poliţienesc;
 • Cooperarea eficientă cu specialişti din domeniile profesionale cele mai diverse în scopul soluţionării optime a problemelor complexe ale sectorului public care caracterizează domeniul poliţiei locale;
 • Evaluarea corectă şi pragmatică a rezultatelor implementării propriilor decizii în activitatea pe care o desfăşoară lucrătorul din poliţie locală;
 • Comunicarea eficientă cu mediul poliţienesc, social şi politic;
 • Cunoaşterea şi aprecierea randamentelor activităţii specifice şi a rezultatelor muncii specifice domeniului poliţie locală;
 • Asigurarea obţinerii constante a calităţii actului de administraţie şi prin buna desfăşurare a poliţiei locale;
 • Aprecierea corectă a calităţii resurselor, operaţiunilor şi rezultatelor activităţii administrative;
 • Capacitatea de a face raţionamente critice pentru a elabora un set de argumente în sprijinul unei idei;
 • Capacitatea de a se autoevalua;
 • Capacitatea de a realiza la nevoie o cercetare independentă într-un domeniu nou, în care nu a mai studiat sau nu s-a specializat anterior;
 • Competenţe lingvistice privind limbajul specific profesiei juridice, atât în limba română, cât şi în limbi străine de largă circulaţie internaţională;
 • Abilităţi de documentare şi redactare care să îi permită elaborarea de acte juridice, de lucrări cu caracter ştiinţific, referate, eseuri, memorii etc. într-o formă adecvată;
 • Abilităţi argumentative şi retorice, care să îi permită să susţină idei şi argumente în public;
 • Abilităţi de comunicare şi inter-relaţionare, inclusiv într-un mediu multicultural, abilitatea de a lucra atât independent cât şi în echipă, pentru a rezolva probleme specifice;
 • Abilitatea de a planifica sarcinile specifice rezolvării unor probleme complexe de drept;
 • Abilitatea de a lucra cu sistemele informatice specifice (hardware şi software specializat);
 • Asigurarea calităţii actului de justiţie în raport cu standardele europene în materie.

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis