FACULTATEA DE

ȘTIINȚE JURIDICE

MISIUNEA FACULTĂȚII DE ȘTIINTE JURIDICE

În contextul noilor tendinţe și cerințe naționale și internaționale, Facultatea de Ştiinţe Juridice din cadrul Universității de Vest „Vasile Goldișˮ din Arad  constiuie să fie un vector și un pol de referință al modernizării  educaţiei şi culturii universitare, date fiind exigențele actuale ale societăţii bazate pe competitivitate, precum și a noilor provocări din spaţiul învăţământului superior românesc.

Facultatea de Ştiinţe Juridice din cadrul Universității de Vest „Vasile Goldișˮ din Arad  a fost și este recunoscută ca izvor de resursă umană pregătită într-o formulă de excelență pentru piața forței de muncă locală, națională și internațională, asigurând programe de studii pe două niveluri: licență și masterat.

Prin personalul său didactic, Facultatea de Ştiinţe Juridice continuă să asigure educarea și formarea studenţilor şi a studenţilor masteranzi în domeniul cunoaşterii fenomenului şi procesului juridic în general, prin programe de studiu centrate pe student, având ca obiectiv pregătirea de viitorii specialiști, care își vor desfășura activitatea la nivelul instanțelor de judecată, parchetelor de pe lângă acestea, barourilor de avocați, în cadrul administrației publice centrale și locale, domeniu financiar-bancar, inspectoratelor de poliție, inspectoratelor de muncă, etc.

Atingerea misiunii se realizaează printr-un corp profesoral cu o pregătire profesională de excepție, care desfășoară activități didactice și de cercetare științifică, participând la manifestări științifice de nivel național și internațional de anvergură oferind studenților cele mai noi informații privind sistemul de drept național și european.

Facultatea de Științe Juridice oferă prin intemediul cadrelor sale aprofundarea practicii de specialitate a studenților, colectivul bucurându-se de experiența unor cadre care în același timp sunt și practicieni ai dreptului, respectiv magistrați, avocați, consilieri juridici, notari, executori judecătorești. Facultatea de Ştiinţe Juridice îşi propune să formeze adevăraţi profesionişti în domeniul juridic, care trebuie formați și pregătiți să gândească și să lucreze în contextul inflației legislative și  în condițiile în care cotidianul are un ritm accelerat de evoluție iar norma juridică trebuie să răspundă cerințelor de reglementare a actualității.

Misiunea Facultăţii de Ştiinţe Juridice este una formativă, ştiinţifică, culturală şi de orientare, misiune în care creativitatea şi profesionalismul reprezintă valori fundamentale, definitorii atât pentru profesori, cât şi pentru studenţi, atât pentru activitatea de cercetare, cât şi pentru activitatea didactică.

  • deschidere către tot ceea ce este nou în plan juridic, ştiinţific, educaţional și cultural;
  • deschiderea către societate şi către nevoile acesteia de interpretare şi orientare;
  • asumarea unor direcţii de cercetare îndrăzneţe;
  • atragerea tinerilor către modelele culturale performante;
  • formarea şi stimularea gândirii critice, aplicative și proactive.

Facultatea de Ştiinţe Juridice îşi asumă misiunea de a promova dezvoltarea de competenţe educaţionale, culturale şi de specialitate, bazate pe cunoaştere şi inovaţie, învăţare permanentă şi interculturalitate. Ca parte integrantă a Universităţii de Vest „Vasile Goldișˮ din Arad  din Arad, Facultatea de Ştiinţe Juridice își propune să întărească comunitatea academică din care face parte, în care fiecare student să își găsească filiera vocațională și fiecare cadru didactic să simtă mândria profesiunii sale.

Viziunea Facultății de Științe Juridice pentru anii următori până în anul 2025 privește evoluția facultății pe mai multe direcții de acțiune în vederea asigurării pe mai departe a unui învățământ universitar performant.

Din perspectiva integrării în Spaţiul European al Învăţământului Superior, dar şi păstrând tradiţiile valoroase ale învăţământului românesc, Facultatea de Ştiinţe Juridice îşi propune un management strategic al cercetării științifice, dinamic şi eficient, contribuind astfel la creşterea prestigiului naţional şi internaţional al Universităţii de Vest „Vasile Goldișˮ din Arad.

În primul rând, așa cum prevede Planul managerial al Rectorului, reactualizarea ansamblului curricular și înnoirea permanentă a ofertei didactice prin valorizarea rezultatelor celor mai recente studii și cercetări din sfera știinţelor juridice, asigurarea compatibilităţii cu curriculele academice ale instituţiilor de învăţământ superior juridic din ţară si străinătate, constituie o prioritate în viziunea facultății pe termen mediu și lung.

De asemenea, se are în vedere orientarea facultății spre îmbogățirea ofertei educaţionale în raport cu nevoile de formare ale studenţilor, sincronizarea cu planurile de învăţământ ale instituţiilor specializate în formarea viitorilor magistraţi (INM) si avocaţi (INPPA), urmărindu-se în permanență examinarea coerenţei și gradării ofertei didactice, refacerea pachetelor cursurilor opţionale din perspectiva pregătirii studenţilor pentru piața muncii, admiterea în profesii juridice importante, precum magistraţi, notari, avocaţi, executori judecătoresti, consilieri juridici la societăţi comerciale, bănci,etc. Astfel, facultatea asigură pe mai departe formarea profesională  specialiștilor, astfel încât după încetarea activității în calitate de student, să-și poată valorifica bogata și valoroasa experiență în calitate de juriști.

Perfecționarea formelor moderne de predare-verificare la cursuri și seminarii prin utilizarea de mijloace modern (e-learning), electronice, power-point, bloguri, cursuri online, cursuri în paralel cu profesori de la alte universităţi, dezbateri, studii de caz.

Înnoirea permanentă a corpului profesoral al Facultății de Științe Juridice prin selectarea celor mai performanți absolvenți, stimularea acestora pentru susținerea doctoratelor și în cele din urmă scoaterea la concurs a posturilor vacante. De asemenea, ne propunem să întărim  comunitatea academică din care facem parte, în care fiecare student să își găsească filiera vocațională și fiecare cadru didactic să simtă mândria profesiei sale, colectivul facultății noastre dispunând de un potențial major, conjugându-ne eforturile, vom putea oferi comunității o universitate de încredere și integră.

Cercetarea științifică este una dintre prioritățile Facultății de Științe Juridice și implicit a întregii comunități academice. Pentru a se crea un cadru unitar, armonios și coerent de colaborare, pentru întreaga activitate de cercetare științifică, s-a înființat Centrul de Studii și Cercetări Juridice. Activitatea de cercetare este de asemenea cuantificată prin organizarea anuală a Secţiunii juridice în cadrul “Zilelor Academice Arădene”, conferințe, școli de vară, publicarea în periodicele interne sau internaţionale şi evidențiată prin reafirmarea revistei facultății  – Journal the Legal Studies.

De asemenea, în domeniul relațiilor internaționale vom acorda pe mai departe o atenție deosebită internaționalizării,  în planul colaborărilor internaționale, facultatea noastră susținând schimburile bilaterale de studenți și de cadre didactice prin proiecte comune sau cu finanțare de la Comisia Europeană: Erasmus. Vom continua semnarea unor noi parteneriate cu universități din spațiul universitar european.

Împreună cu celelalte facultăţi şi departamente din cadrul universității, Facultatea de Ştiinţe Juridice va manifesta deschidere şi receptivitate faţă de activitatea de cercetare ştiinţifică din domeniile juridice, participarea în comisii de specialitate şi activităţi de expertiză, la contractele de cercetare din ţară şi străinătate, precum şi la cercetarea prin proiecte finanţate pe bază de granturi.

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis